Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2008-11-01 13:31:02

HellMaster
Zbanowany
Data rejestracji: 2008-10-17
Liczba postów: 9

REASON

Reason Propellerhead 4.0

Reason to popularny, dzia³aj±cy w czasie rzeczywistym zbiór programowych syntezatorów, samplerów i efektów, stworzony w 2000 przez szwedzk± grupê dewelopersk± Propellerhead Software. Nastêpca wcze¶niejszego produktu, oznaczanego jako ReBirth RB-338.

2wpjx5k.jpg
2lxbk80.jpg

Wirtualne studio wyposa¿one we wszystkie niezbêdne narzêdzia i instrumenty. To kompletny system ze wspania³ymi syntezatorami i efektami.
Syntezatory, samplery, maszyny perkusyjne, odtwarzacz plików REX, profesjonalne narzêdzia masteringowe, mikser, vocoder, ¶wiatowej klasy efekty, sequencer oraz
inne narzêdzia dostêpne s± od rêki. Tak du¿o, jak tylko Twój komputer bêdzie w stanie obs³u¿yæ.
Wszystko co potrzebne do tworzenia muzyki jest juz w programie. Je¶li to za ma³o, mo¿esz zsynchronizowaæ go z Twoim sequencerem audio. Dzieki ReWire mo¿esz
uzyskaæ pe³n± integracjê Twojego systemu audio.

* eksport w formatach AIFF i WAV;
* du¿y bank zawieraj±cy wysokiej jako¶ci sample, pliki REX, kit'y i patch'e + du¿y bank orkiestrowy;
* 64 wyjscia audio;
* przetwarzanie z 32-bitow± dok³adno¶ci±;
* próbkowanie do 96kHz;
* pe³na automatyka;
* pe³na synchronizacja z urz±dzeniami MIDI;
* darmowy ReFill Packer. Pozwala tworzyæ w³asne banki ReFill zawieraj±ce sample, kit'y i patch'e;
* darmowy ReLoad - konwerter banków sampli dla samplerów AKAI;

Co m.in. znajduje sie w Reason'ie:

1. MIDI IN Device/64-kanalowy interfejs audio - routing sygna³u do wyj¶æ karty d¼wiêkowej lub poprzez ReWire do innego programu (np. Cubase, Logic, Pro Tools).
Urz±dzenie MIDI przekierowuje sygna³ MIDI do urz±dzeñ Reason'a.
2. MClass Mastering Suite - daje koñcowemu miksowi wiêcej mocy. Sk³ada siê z 4 modu³ów: MClass Equalizer - 4-zakresowy masteringowy EQ, MClass Stereo Imager -
pozwala na pe³n± kontrolê panoramy i "szeroko¶ci" brzmienia, MClass Compressor - dodaje charakteru i ostro¶ci Twojemu nagraniu, MClass Maximizer - dodaje mocy
¶cie¿kom Reason'a.
3. Mikser - sk³ada siê z 14 kana³ów. Ka¿dy ma 4 wysy³ki. Efekty insert'owe s± umiejscowione pomiêdzy wyj¶ciem urz±dzenia a kana³em miksera. Je¶li brakuje
kana³ów, wystarczy dodaæ kolejny mikser. Equlizer jest prosty, a przy tym efektywny. Je¶li potrzebujesz wiêcej detali - wystarczy uruchomiæ parametryczny EQ.
4. RV7000 Advanced Reverb - bazuje na najlepszych algorytmach pog³osowych. Sekcja pog³osu posiada 9 ro¿nych algorytmów z kontrol± do 7 parametrów.
5. Efekty - reverb, delay, phaser, chorus/flanger, compressor, parametric EQ, filtr obwiedni i przesterowanie.
6. Subtractor Polyphonic Synthesizer - dwu-oscylatorowy, monofoniczny syntezator analogowy.
7. UN-16 Unison - efekt do "pogrubienia" brzmienia (dodaje harmoniczne). Jest idealny do brzmieñ syntezatorowych, ale równie¿ doskonale nadaje sie do pêtli,
próbek i innych urz±dzeñ Reason'a.
8. Scream 4 - to efekt przesterowania. Zawiera equalizer +18dB oraz 10 ro¿nych typów przesterowañ - m.in. Fuzz, Overdrive, Digital oraz Tube.
9. Matrix Pattern Sequencer - klasyczny, monofoniczny sequencer pattern'owy. Idealny do tworzenia pêtli.
10. Dr Rex Loop Player - specyficzny rodzaj samplera. Odtwarza pêtle w formacie REX. Daje mo¿liwo¶æ zmiany tempa pêtli REX bez zmiany wysoko¶ci.
11. Spider CV oraz Spider Audio - rozdzielaj± i ³±cz± sygna³ (audio oraz CV).
12. The Combinator - Combinator mo¿e ³±czyæ urz±dzenia w jedn± ca³o¶æ. Mo¿na tworzyæ du¿e konfiguracje z instrumentów, efektów, syntezatorów, samplerów. Za
pomoc± jednego klikniêcia ca³y zestaw zostaje wczytany w jednej chwili.
13. Line Mixer 6:2 - prosty, ale niezwykle u¿yteczny 6-kana³owy mikser. Jest idealny do podmiksowania np. du¿ych zestawów perkusyjnych, opartych o NN-XT, czy
przesy³ania wielu instrumentów przez ten sam efekt.
14. Malstrom Graintable Synthesizer - ten syntezator tworzy niezwyk³e d¼wiêki w oparciu o syntezê "graintable".
15. BV-512 Digital Vocoder - jest to potê¿ny vocoder, od 4 do 512 zakresów. Jego zastosowanie jest bardzo szerokie - od klasycznych, roboto-podobnych wokali,
do modulowanych rytmów ze smyczkowym pad'em.
16. NN19 Digital Sampler - potê¿ny, a zarazem prosty w u¿yciu sampler. Wraz z Reason'em dostarczone s± do niego znakomite brzmienia z Dublab.
17. NN-XT Advanced Sampler - potê¿ny sampler, z 6 typami filtrów, warstwami, przenikaniem velocity, indywidualn± kontrol± stref, automatyczny tuning próbek i
mapowanie. Do Reason'a do³±czona jest bogata kolekcja brzmieñ dla tego samplera.
18. ReDrum Drum Machine - to reprodukcja starej maszyny perkusyjnej, z klasycznymi funkcjami: shuffle, accent i flam. Do³±czone s± tak¿e gotowe banki
perkusyjne. ReDrum importuje równie¿ próbki w formatach WAV/AIFF.
19. ReBirth Input Machine - to urz±dzenie pozwala na przesy³ audio z ReBirth'a do Reason'a.
20. Sequencer - sekwencer wyposa¿ony jest w najwa¿niejsze funkcje edycyjne, a do tego jest prosty w obs³udze.

Co nowego w wersji 4?:

1. Thor - potê¿ny syntezator z sze¶cioma typami oscylatorów, czterema rodzajami filtrów, sekwencerem krokowym i matryc± modulacji.
Oczywi¶cie dostêpna jest pe³na automatyka.
2. RPG-8 - monofoniczny arpeggiator z wieloma trybami odtwarzania sekwencji i mo¿liwo¶ci± wyboru zaprogramowanego pattern'u.
3. Sekwencer - to ju¿ czwarta generacja sekwencera w programie Reason. W tej wersji otrzymujemy nowy, przebudowany i rozbudowany sekwencer z
mo¿liwo¶ci± obs³ugi wielu pod¶cie¿ek, wektorow± automatyk± oraz (nareszcie!) mo¿liwo¶ci± dynamicznej zmiany tempa i metrum.
4. ReGroove Mixer - dzia³aj±cy w czasie rzeczywistym 32-kana³owy mikser typu "groove" umo¿liwiaj±cy swobodn±, bezdestrukcyjn± modyfikacjê patternów sekwencera
w czasie rzeczywistym.
5. Lokalizacja - od teraz Reason mo¿e komunikowaæ siê z Tob± w jêzyku angielskim, francuskim, niemieckim oraz japoñskim.
6. Nowy bank brzmieñ "Factory Sound Bank" - dodano brzmienia dla Thor'a, nowe ustawienia Combinator'a, ustawienia dla ReGroove Mixer,
nowe brzmienia dla ReDrum oraz startery do utworów.
7. Tool Window - nowe narzêdzie wy¶wietlaj±ce dodatkowe okienko z najczê¶ciej wybieranymi przez Ciebie funkcjami.
8. Porawione dzia³anie Combinator'a i samplera NN-XT.

Wymagania systemowe (w wersji dla platformy Windows):
CPU Pentium 4 lub AMD Athlon XP, 512MB RAM, HDD 2GB, napêd DVD-ROM, Windows XP lub Vista

Offline

#2 2010-04-19 15:07:27

Mietkas
Użytkownik
Data rejestracji: 2009-09-16
Liczba postów: 127

Odp: REASON

Bardzo dobry sowt,lecz wtyczek nie obsluguje lipa sad

Offline

#3 2010-04-24 23:02:11

Narkus
Użytkownik
Lokalizacja: Mikolow
Data rejestracji: 2008-04-09
Liczba postów: 129

Odp: REASON

zapnij przez Rewire w inny program i bedziesz mial wtyczki

Offline

Stopka

Forum oparte na FluxBB