Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2007-08-02 16:03:46

CARGO
Ezoteric
Data rejestracji: 2007-04-02
Liczba postów: 777

DJS

DESPER

AAA_078.jpg

Rocznik 82.
i tyle w zasadzie wystarczy - reszta to muzyka smile


DJ ID

id.jpg

£ukasz urodzi³ siê w 1983r. Od urodzenia zamieszkuje stolicê i tu te¿ stawia³ swoje pierwsze kroki zag³ebiaj¹c siê coraz bardziej w "tajemnice" muzyki elektronicznej. Od dziecka wykazywa³ zainteresowanie muzyk¹ techniczn¹ i wraz z wiekiem coraz bardziej precyzowa³y siê jego upodobania, a¿ w koñcu zatrzyma³ siê na stylu który preferuje obecnie, czyli techno, hard techno oraz schranz. Uwielbia szybkie i mocne brzmienia. Gra z czarnej p³yty interesowa³a go od zawsze, lecz pierwszy raz za gramofonami stan¹³ dopiero w 2004 roku. Jego g³ównym wzorem jest Dj Rush oraz Marco Remus.Dj-ARCANE

pic.jpeg

Urodzony w Polsce – wprowadzony w kulturê techno w wieku 12 lat, 7 lat po tym jak wyjecha³ z rodzin± do Niemiec. W tym samym czasie odkrywa³ muzykê hip-hop, której to by³ fanem. Lubi³ t± muzykê tak bardzo, ¿e zacz±³ tworzyæ w³asne produkcje, ale to by³o dla niego za ma³o. Wszystko zaczê³o siê od s³ynnej serii Thunderdome. Zainspirowany scen± techno lat 90-tych zacz±³ tworzyæ produkcje rave i techno. Na pocz±tku 1999 roku kupi³ pierwsze gramofony i mikser, aby doskonaliæ swoje umiejêtno¶ci i styl. W lipcu 2006 roku jego pierwsza produkcja zosta³a wydana na brytyjskim labelu BCR. Trzecie wydawnictwo by³o ju¿ remisowane przez DJ’a RUSHA.
Do tej pory odwiedzi³ kluby w Hiszpanii, S³owenii, Czechach i Polsce. Od 2005 roku organizuje wraz z ekip± hardtechno.pl / Ezoteric imprezy w Polsce. Wielu s³awnych artystów zd±¿y³o zago¶ciæ ju¿ na ich imprezach. W roku 2007 labele takie jak Crowbar, Wired, Toolterror, Synopsis podpisa³y z nim umowy na wydanie jego produkcji. Dj Arcane tworzy wci±¿ w³asne produkcje od techno po hardtechno. W jego twórczo¶ci mo¿na odnale¼æ ró¿ne style. Stworzy³ swój w³asny styl, aby pokazaæ ludziom, czym jest muzyka elektroniczna.

SELEKT

selekt.jpg

Marcin urodzi³ siê w 1986r. Swoj¹ przygodê z muzyka techniczna rozpocz¹³ w 2001r. kiedy to pierwszy raz poszed³ na imprezê techno,wtedy tez zafascynowa³ go ten rodzaj muzyki. Przez d³u¿szy czas obserwowa³ zmagania graj¹cych kolegów i w 2005r. zacz¹³ próbowaæ w³asnych si³. Od samego pocz¹tku interesowa³y go szybkie i przesterowane dwiêki i tak zosta³o do dzi. Reprezentuje g³ównie styl hardtechno/schranz, ale lubi eksperymentowaæ i urozmaicaæ swoje sety.

CARGO

cargo_face.jpg

Tomek ur 1987, zainteresowanie muzyk± klubow± przejawi³ ju¿ w wieku 14 lat. Na pocz±tku by³a to fascynacja szeroko pojêt± muzyk± elektroniczn±, jednak eskalacja kontaktu ze scen± klubow± i muzyk± techno pozwoli³a mu szybko odnale¼æ swój ulubiony styl jakim jest hardtechno i chicago techno. Cargo gra szybko, mocno i energetycznie, zazwyczaj nie schodz±c poni¿ej 160 bpm, a w jego setach odnale¼æ mo¿na produkcje takich artystów jak Robert Natus, Amok, Electromike,  Arkus P, Leo Laker, Greg Notill, Manu Kenton czy Marco Remus. Od 2004 roku mo¿na go by³o us³yszeæ m.in. w takich klubach jak: Apartament, Przestrzeñ Graffenberga, Lokomotywa, Paragraf 51, No Mercy, Pato, SLaughter House, Regres, New Deep,  M25. Supportowa³ takich artystów jak Dj Amok, Mario Ranieri, Leo Laker, Tomash Gee, Robert Natus, Bazz Dee, Sandy Warez, Frank Kvitta, Dj Arcane, Boris S., Weichentechnikk oraz Killswitch & Reset. Na swoim koncie ma równie¿ live set w belgijskim radiu WARM.FM. Ostatnia fascynacja to w³asne produkcje g³ównie z u¿yciem programu fruity loops oraz poszukiwanie coraz to nowszych d¼wiêków, odró¿niaj±cych go od innych. Od 2008 zwi±zany równie¿ z klimatami electro/minimal/techhouse.


WOJTECH

wojtech_face.jpg

Wojciech Jarzêbowski - rocznik 1984 r. Z muzyk¹ techno po raz pierwszy zetkn¹³ siê w roku 2002 w klubie Nova Lokomotywa w Warszawie. Muzyka ta zafascynowa³a go. Poszukiwanie ciê¿szych, bardziej energetycznych brzmieñ rozpoczê³o jego przygodê z gatunkiem hard techno / schranz. Od 2004 roku kolekcjonuje winyle, a w roku nastêpnym sta³ siê posiadaczem gramofonów oraz miksera. Od tamtej pory udoskonala swój styl.

Offline

#2 2007-08-02 22:56:25

Desper
Ezoteric
Data rejestracji: 2007-02-18
Liczba postów: 1,453

Odp: DJS

LOL
trochê wypada³oby zaktualizowaæ to "bio" ;]

Offline

#3 2007-08-02 22:57:40

djid
Ezoteric
Data rejestracji: 2007-03-04
Liczba postów: 480
WWW

Odp: DJS

racja     trzeba bêdzie ...

Offline

#4 2007-08-04 12:03:14

kaciun
Użytkownik
Lokalizacja: Zalewo/Sopot
Data rejestracji: 2007-06-05
Liczba postów: 490

Odp: DJS

arcane z dzialdowa to niedaleko mnie tongue ostre city to jest pozdros


"Nie mogê znie¶æ tego tandetnego ,tranc'owego gówna - wszystko jest do bólu do przewidzenia, wszystkie breaki, perkusje i te g³upie s³owa o ekstazie i mi³o¶ci. To wszystko jest robione, ¿eby og³upiæ du¿± liczbê naiwnych ludzi, którzy siê za dobrze nie znaj±, i oczywi¶cie dla pieniêdzy..."
        Chris Liebing

Offline

#5 2007-08-16 21:19:23

MICHALM1
Ezoteric
Lokalizacja: Warszawa
Data rejestracji: 2007-02-17
Liczba postów: 1,192
WWW

Odp: DJS

Przedstawiam dwóch nowych cz³onków Ezoteric. Obydwu prawdopodnie bêdzie mo¿na us³yszeæ na najbli¿szej imprezie w listopadzie...

SOLID
Rocznik 1981. Robert swoj± przygodê z techno zaczyna³ w roku 97' od warszawskiego klubu Trend. Potem by³y imprezy w ró¿nych klubach warszawskich i nie tylko, wyjazdy na "mejdeje" itd. Ale dopiero wyjazd do Berlina w 99' roku odmieni³ jego 'muzyczne ¿ycie'. Dziêki temu miastu zrozumia³, ¿e techno to co¶ wiêcej ni¿ tylko zwyk³a muza - odkry³, ¿e "techno is a way of life" .
Wyjazdy do Berlina, Love Parade, berliñskie kluby a przede wszystkim wizyty w legendarnym Tresorze i tamtejsze imprezy pod has³em: "We love hard techno" wp³ynê³y na decyzjê o kupnie deków.W 2000 roku us³ysza³ po raz pierwszy s³owo "Schranz". I wtedy siê zaczê³o....
Stylowi temu jest wierny do dzi¶ a ostatnio grywa nawet nieco ciê¿sze klimaty ni¿ schranz w tempie 170/180 bpm.Czasami zwalnia tempo i gra electro. Gra³ w takich klubach jak: Paragraf, Lokomotywa, No Mercy, Przestrzeñ Grafenberga oraz na imprezach w Zielonej Górze, Poznaniu, S³upsku i in.Wytwórnie, które najbardziej sobie ceni to : Abstract, Carnage, Methadon i Tresor.
Supportowa³ min. Leo Lakera, Bazz'a Dee, Dasha, Tomasza Gee.Od pewnego czasu tworzy te¿ w³asn± muzê w takich programach jak Ableton Live i Fruity Loops.

E-VIDENS
header01.jpg
Urodzi³ siê w 1983 w Lublinie obecnie mieszka w Warszawie. Graniem zajmuje siê od 2002 roku. Gra ró¿ne odmiany muzyki technicznej (Acid, Hard, Tribal).
W latach 2003-2005 wspó³pracowa³ z agencj± bookingow± OverSound.W latach 2006- 2007 wspo³pracowa³ z agencja Taranthulla. Obecnie zwi±zany ze Sleepwakers oraz Ezoteric.
Gra³ z takimi gwiazdami jak: Marc Snow, Dave The Drummer,Guy mcAffer, Ant, The Liberator Dj's, Zebedee, Gizelle, Dash, Diamond, Goldfinger, * Stow, Dj. Rush, Marco Remus, Redhead, a tak¿e w Instytucie Energetytki z Marco Bailey i Felipe, oraz z czo³ówk± polskiej sceny techno.
Wystêpowa³ w takich klubach jak: Lokomotywa, Punkt, Paragraf 51, Przestrzeñ Graffenberga, No Mer cy, Revers (Olsztyn),  Graffiti, 5Element, MC (Lublin), Metro (Bia³ystok), Neuron (Szcecin), Art. Cafe (Toruñ), Akadamia (Rzeszow).
Preferowane wytwórnie: Bound, Drumcode, Primate, Submission, Routmaster, Stay Up Forever, Hydraulix, Yolk, 4x4, Bitshift, MaximumMinimum, Rotation…itd
Preferowani arty¶ci to: Lars Klein, Dave the Drummer, The Liberator Djs, Umek, Glenn Wilson, Rush, Chris Liebing, Sven Wittekind….itd a z krajowego podwórka Extase, ,Gogo….

www.e-videns.com

Offline

#6 2007-08-16 22:25:02

marek
Ezoteric
Data rejestracji: 2007-04-01
Liczba postów: 1,093

Odp: DJS

kaciun napisał/a:

arcane z dzialdowa to niedaleko mnie tongue ostre city to jest pozdros

of coz dzialdowo is ostre big_smile tongue

a moje bio to jusz stare mam nowom

Offline

#7 2007-08-17 08:26:43

strongbaby
Ezoteric
Lokalizacja: Warsaw
Data rejestracji: 2007-04-02
Liczba postów: 967
WWW

Odp: DJS

to se zmien tongue
Oraz witamy nowych dj big_smile


********************************************************************************
Zapraszamy na nasz± oficjaln± stronê na Facebooku, zachêcamy do umieszczania zdjêæ , filmów i wydarzeñ
HARDTECHNO.pl

Offline

#8 2008-03-09 00:29:41

drPhilGood
Evil Society
Lokalizacja: Cz³owiek Pó³nocy :)
Data rejestracji: 2007-11-28
Liczba postów: 1,441
WWW

Odp: DJS

smile joł, to młodzi jesteście smile tak jak ja (84) smile a więc pchajcie ten temat do przodoo !!! kiedyś zawitam w Wa-wie... joł

Offline

#9 2008-11-28 07:41:03

Canabijos
Evil Society
Lokalizacja: sie tu wzio³e¶?
Data rejestracji: 2007-09-22
Liczba postów: 1,127
WWW

Offline

#10 2008-11-30 19:37:44

Shopen
Użytkownik
Lokalizacja: Nowotwór Mazowiecki ;)
Data rejestracji: 2007-04-03
Liczba postów: 364

Odp: DJS

Ostatnio to o ca³ym ezoteric ma³o s³ychaæ sad Stêskni³em siê za tymi dobrymi melan¿ami! Ostatni chyba by³ przed wakacjami... Dzia³ajcie du¿o bo nudno siê w tej stolicy robi hmm

Offline

#11 2008-11-30 19:59:17

Desper
Ezoteric
Data rejestracji: 2007-02-18
Liczba postów: 1,453

Odp: DJS

Wojtech podobno polecia³ w zupe³nie inne klimaty muzyczne, ale to tylko tak zas³yszane wink

Offline

#12 2008-12-04 19:28:34

macias17
Evil Society
Lokalizacja: £omianki
Data rejestracji: 2007-10-06
Liczba postów: 256

Odp: DJS

hmm SZKODA bo pamietam jego mixsession i byl przekozcki a tu taka lipa hmm no coz... /canabijos

Offline

#13 2008-12-10 18:05:06

Gatex
Użytkownik
Data rejestracji: 2008-10-15
Liczba postów: 392

Odp: DJS

macias17 napisał/a:

hmm SZKODA bo pamietam jego mixsession i byl przekozcki a tu taka lipa hmm no coz... /canabijos

też pamiętam ten set:) dobra rzecz:) mam jeszcze jeden czy dwa inne sety ściągnięte w tym samym czasie i też dają rade:) ale właśnie od tamtego czasu nic już więcej nie ściągnąłem od Wojtecha...

a ktoś wie co teraz gra?


"Je¿eli s³yszysz co¶, czego nigdy nie spodziewa³e¶ siê us³yszeæ to w³a¶nie jest techno. Je¶li za¶ dochodz± do twoich uszu d¼wiêki, które nie odbiegaj± od tego co s³ysza³e¶ wcze¶niej, wtedy nie jest to techno" Jeff Mills

Offline

#14 2008-12-10 21:45:37

TEKTON
Schranz Fanatic
Lokalizacja: Laboratory
Data rejestracji: 2007-04-04
Liczba postów: 2,282
WWW

Odp: DJS

ja to nie wiem ale mozliwe, ze transiki bo mialem takowe jego sety wink


Somethin bout those little pills unreal the thrills they yield until they kill a million brain cells...

Offline

#15 2008-12-11 08:25:07

Gatex
Użytkownik
Data rejestracji: 2008-10-15
Liczba postów: 392

Odp: DJS

TEKTON napisał/a:

ja to nie wiem ale mozliwe, ze transiki bo mialem takowe jego sety wink

transiki, bleh wink


"Je¿eli s³yszysz co¶, czego nigdy nie spodziewa³e¶ siê us³yszeæ to w³a¶nie jest techno. Je¶li za¶ dochodz± do twoich uszu d¼wiêki, które nie odbiegaj± od tego co s³ysza³e¶ wcze¶niej, wtedy nie jest to techno" Jeff Mills

Offline

#16 2008-12-11 09:15:44

selekt
Ezoteric
Data rejestracji: 2007-04-04
Liczba postów: 1,128

Odp: DJS

o gustach sie nie dyskutuje wink


don't ask me why I am weedgetarian, ask yourself why you are still not

Offline

#17 2008-12-11 10:14:12

Gatex
Użytkownik
Data rejestracji: 2008-10-15
Liczba postów: 392

Odp: DJS

selekt napisał/a:

o gustach sie nie dyskutuje wink

a to przepraszam;)


"Je¿eli s³yszysz co¶, czego nigdy nie spodziewa³e¶ siê us³yszeæ to w³a¶nie jest techno. Je¶li za¶ dochodz± do twoich uszu d¼wiêki, które nie odbiegaj± od tego co s³ysza³e¶ wcze¶niej, wtedy nie jest to techno" Jeff Mills

Offline

Stopka

Forum oparte na FluxBB