Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2008-09-28 11:09:13

hellnoizz666
Użytkownik
Lokalizacja: Tarnowskie Góry
Data rejestracji: 2008-07-12
Liczba postów: 369
WWW

Doradzicie????

W zwi±zku ze zwi±zkiem ¿e nie wiedzia³em gdzie to umie¶ciæ wrzucam do off topic:)
Chodzi o to ¿e chce siê wypsarzyæ w sprzêta:)
I jest tak mam dylemat miêdzy (sorki ale decki odpad³y poniewa¿ nie mam dostêpu do vinyli i moich wa³ków te¿ nie ma na plackach:( )a wiec miedzy cd'kami i mixerem, a laptopem i miexerem z usb
Jak doradzicie któr± kombinacje to powiem jakiej firmy i mo¿e wtedy doradzicie co ju¿ docelowo kupiæ:)
By³bym bardzo wdziêczny za odpowied¼:D
Pozdro dla wszystkich;)


SCHRANZ/INDUSTRIAL/HARDCORE

..:HELLNOIZZ:..
..:ALLSPARX RECORDINGS:..

Offline

#2 2008-09-28 11:17:51

hellnoizz666
Użytkownik
Lokalizacja: Tarnowskie Góry
Data rejestracji: 2008-07-12
Liczba postów: 369
WWW

Odp: Doradzicie????

hehe a to tu mia³o byæ;]dziêki za przeniesienie:)i sory za zamieszanie:P
teraz czekam na odp:)
Przedewszystkim Despera bo zauwa¿y³em ¿e na temat sprzêtu to on tu najwiêcej je¿eli kto wiêcêj to sory ¿eby nie by³o ¿e kogo¶ tu detronizuje:P


SCHRANZ/INDUSTRIAL/HARDCORE

..:HELLNOIZZ:..
..:ALLSPARX RECORDINGS:..

Offline

#3 2008-09-28 11:29:19

Desper
Ezoteric
Data rejestracji: 2007-02-18
Liczba postów: 1,453

Odp: Doradzicie????

ja Ci mogê opowiedzieæ co¶ o dekach (a to skresliles na pocz±tku) i mixerach, ale w sprawach komputerowych i softu - nie mam du¿o do powiedzenia wink

Offline

#4 2008-09-28 12:11:57

hellnoizz666
Użytkownik
Lokalizacja: Tarnowskie Góry
Data rejestracji: 2008-07-12
Liczba postów: 369
WWW

Odp: Doradzicie????

Ehh no niestety deki skresilem:(moze za rok za dwa bede mogl sobie na nie pozwolic:)to wtedy pogadamy
A mixer;] taki do 1200?? jaki by¶ doradziæ mógl bo ja sie zastanawia³em nad numarkiem dxm 06 a reloopem effex 2 dsp:)co¶ z tych albo jaki¶ inny tylko ¿eby siê wyrobiæ z kas±(bo niestety siê ucze i nie pracuje:( wiêc nie moge sobie pozwolic na pionka:( )


SCHRANZ/INDUSTRIAL/HARDCORE

..:HELLNOIZZ:..
..:ALLSPARX RECORDINGS:..

Offline

#5 2008-09-28 12:16:57

hellnoizz666
Użytkownik
Lokalizacja: Tarnowskie Góry
Data rejestracji: 2008-07-12
Liczba postów: 369
WWW

Odp: Doradzicie????

A i mo¿e to co¶ pomo¿e graæ chce SCHRANZ;] i dla siebie Thunderdomy(w domciu):) wiêc jaki¶ mixerek na którym siê wygodnie gra szybk± muze:P


SCHRANZ/INDUSTRIAL/HARDCORE

..:HELLNOIZZ:..
..:ALLSPARX RECORDINGS:..

Offline

#6 2008-09-28 12:25:48

hellnoizz666
Użytkownik
Lokalizacja: Tarnowskie Góry
Data rejestracji: 2008-07-12
Liczba postów: 369
WWW

Odp: Doradzicie????

A no i jakie¶ s³uchawki jakie¶ do 400;)obojêtnie jakiej firmy tylko ¿eby mia³y dobre parametry;]


SCHRANZ/INDUSTRIAL/HARDCORE

..:HELLNOIZZ:..
..:ALLSPARX RECORDINGS:..

Offline

#7 2008-09-28 14:08:53

Desper
Ezoteric
Data rejestracji: 2007-02-18
Liczba postów: 1,453

Odp: Doradzicie????

dobra, bud¿et masz spory - mo¿na ju¿ nawet poszaleæ, z tym ze trochê inaczej bym roz³o¿y³ te finanse wink

wieczorem jak bêdê mieæ chwile to co¶ ulepimy

oraz niech mo¿e kto¶ inny da jakie¶ propozycje?

Offline

#8 2008-09-28 18:06:00

drPhilGood
Evil Society
Lokalizacja: Cz³owiek Pó³nocy :)
Data rejestracji: 2007-11-28
Liczba postów: 1,441
WWW

Odp: Doradzicie????

mój kuzyn pcha 2 reloopy mk3 + mikser behringera 3 kanałowy za 1200-1300

Offline

#9 2008-09-28 18:17:38

Desper
Ezoteric
Data rejestracji: 2007-02-18
Liczba postów: 1,453

Odp: Doradzicie????

za 1200 1300 mo¿na ju¿ sobie co¶ kilka klas wy¿szego od behringera kupiæ wink

pytanie jeszcze: czy to wszystko musi byæ nowe?

Offline

#10 2008-09-28 18:46:57

hellnoizz666
Użytkownik
Lokalizacja: Tarnowskie Góry
Data rejestracji: 2008-07-12
Liczba postów: 369
WWW

Odp: Doradzicie????

kurde w sumie wola³bym nowe ale jak bym wiedzia³ ¿e kupie u¿ywanego pewniaka któy mi nie klêknie za 2-3 miêsi±ce to mo¿na o u¿ywany pomy¶leæ,wiem ¿e u¿ywanego w tej cenie kupi³bym co¶ lepszego klasowo od tego samego w tej cenie ale to music byæ pewniakk:)


SCHRANZ/INDUSTRIAL/HARDCORE

..:HELLNOIZZ:..
..:ALLSPARX RECORDINGS:..

Offline

#11 2008-09-28 18:50:36

hellnoizz666
Użytkownik
Lokalizacja: Tarnowskie Góry
Data rejestracji: 2008-07-12
Liczba postów: 369
WWW

Odp: Doradzicie????

no w³asnie Desper jak je ro¿³o¿yæ bo nie wiem czy kupiæ dro¿szy mix czy cdki??


SCHRANZ/INDUSTRIAL/HARDCORE

..:HELLNOIZZ:..
..:ALLSPARX RECORDINGS:..

Offline

#12 2008-09-29 08:56:07

Desper
Ezoteric
Data rejestracji: 2007-02-18
Liczba postów: 1,453

Odp: Doradzicie????

mixer:

http://www.stagefield.pl/Reloop-rmx40-d … -1152.html

lub

http://www.stagefield.pl/Vestax-pmc-280 … 10099.html

ró¿nica cenowa nie jest du¿a (poza tym odejmij od ceny wyj¶ciowej trochê, na tym sklepie funkcjonuje dosyæ dobrze przycisk 'popraw cenê')

czemu co i dlaczego w/g mnie:
ja bym bra³ vestaxa, bo to jednak solidniejsze urz±dzenie lepsze brzmienie i ciekawszy efx.
ma za to t± wadê, ¿e posiada tylko jedno wej¶cie USB, które by Ciê interesowa³o i to na dodatek jako¶ tak z pupy umieszczone nie tam gdzie wszystkie gniazda.
je¶li jednak przekonasz siê do uk³adu: jeden cd + komp (nawet jako opcjê przej¶ciow± w drodze do 2xcd) to bez zastanowienia bra³bym vestaxa.

rilup - 2x usb. ³±czysz, konfiguruje siê to jako¶tam (nie powiem jak, nie bawi³em siê tym) i grasz za pomoc± kompa.
niektórzy uwa¿aj± ¿e na plus nale¿y dodaæ 'szejsetkopodobno¶æ' rilupa - dla mnie jednak wk³adanie sobie do g³owy ju¿ na pocz±tku pewnych nawyków, zwi±zanych z obs³ug± urzadzeñ typowych dla jakiej¶ jednej konkretnej marki - to bezsens i ograniczanie siê.
no i niestety - z trwa³o¶ci± rilupów bywa ró¿nie.
w zasadzie jedyna zaleta to to ¿e nie musisz poza mixerem kupowaæ od razu nawet jednego cd ¿eby zacz±æ graæ.

co do s³uchawek: celowo do³o¿y³bym ciut do mixera, ujmuj±c s³uchawkom, a to z tego wzglêdu ¿e jestem wyznawc± zasady: albo "co¶ co da jako¶ tanio  radê, albo konkret na reszte ¿ycia" i w zwi±zku z tym proponujê Ci takie:
http://sluchawki.djshop.pl/dj/sklep/Sen … D-202.html
s³uchawki które sam mam od chyba ponad 5 lat, na wielu imprezach z nich korzysta³em i dzia³aj± do dzi¶.
za nieiwlekie pieni±dze daj± ca³kiem niez³e t³umienie i dzwiêk, pozwalaj±cy pograæ na ma³ych imprezach.
co najwa¿niejsze - wytrzymaj± do czasu, kiedy uzbierasz tyle ¿eby kupiæ te s³uchawki "na resztê ¿ycia", wtedy w/g mnie s± do wyboru tylko dwa modele: beyerdynamic DT770M lub bardzo popularne sennheiser HD25.
ca³a reszta djskich wynalazków po 400-500pln wcze¶niej czy pó¼niej siê ³amie, albo jako¶æ d¼wiêku jest 'taka sobie'

tyle siê naprodukowa³em na chwilê obecn± ;p
ofkoz to co napisa³em to moje zdanie wynikaj±ce z moich w³asnych do¶wiadczeñ, na pewno kto¶ bêdzie s±dzi³ inaczej
pzdr.

Offline

#13 2008-09-29 09:03:33

Desper
Ezoteric
Data rejestracji: 2007-02-18
Liczba postów: 1,453

Odp: Doradzicie????

hellnoizz666 napisał/a:

wiêc nie moge sobie pozwolic na pionka:( )

hehe, dopiero teraz doczyta³em,
co Wy tak p³aczecie za tymi pionkami?
u piona 30% ceny to napis "pioneer"
ju¿ mine³y te czasy kiedy by³ pionek i d³ugo d³ugo nic.
na rynku jest taka masa fajnego sprzêtu ¿e szok, wystarczy trochê siê zainteresowaæ, zdj±æ klapiki z oczu i popatrzeæ na to co inne firmy pokazuj±.

Offline

#14 2008-09-29 11:42:05

Desper
Ezoteric
Data rejestracji: 2007-02-18
Liczba postów: 1,453

Odp: Doradzicie????

HA!
zapomnia³em te¿ o najnowszym obliczu behringera:

http://www.stagefield.pl/Behringer-ddm- … 10089.html

4 kana³y, w pe³ni cyfrowy, ogrooomne mo¿liwo¶ci efektora i edycji wszystkich parametrów mixera.
nie ma USB, ale ma co¶ lepszego: MIDI!
wiêc ¶mia³o mo¿esz graæ z abletona czy traktora na przyk³ad...
mo¿liwo¶ci nieograniczone.

zapomnij ca³kowicie o tych dwóch które na pocz±tku sam wymieni³e¶ tongue

EDIT:

a nie my¶la³e¶ o czym¶ takim mo¿e:

http://www.stagefield.pl/Vestax-vci100-p-10093.html

ciekawy klocek dzia³aj±cy na zasadzie duala z mixerem + w zestawie legalny tracktor3
hmmm? wink

namiesza³em teraz tongue

Offline

#15 2008-09-29 13:08:02

hellnoizz666
Użytkownik
Lokalizacja: Tarnowskie Góry
Data rejestracji: 2008-07-12
Liczba postów: 369
WWW

Odp: Doradzicie????

ooo spx to ja sobie po ogladam ehh czyli dobrze ze wogule to tu poruszylem bo chcialem jeden z tamtych:P hehe


SCHRANZ/INDUSTRIAL/HARDCORE

..:HELLNOIZZ:..
..:ALLSPARX RECORDINGS:..

Offline

#16 2008-09-29 13:51:09

hellnoizz666
Użytkownik
Lokalizacja: Tarnowskie Góry
Data rejestracji: 2008-07-12
Liczba postów: 369
WWW

Odp: Doradzicie????

kurde powiem tak vestax naprawde imponuj±cy ale ten jeb..any:P riloop ma te usb;]i ma kill to mi sie w nim podoba wyglad mo¿e byæ ale to ma grac a nie wygladac:Pwiec bede myslal miedzy riloopem a behringerem. szczerze to o takich cdkach z mixem nie mysle:Pa co do sluchawek to mnie zacioles:P w sumie racja a jak mowisz ze dobre to nie bede odrazu takich za 500 kupowac


SCHRANZ/INDUSTRIAL/HARDCORE

..:HELLNOIZZ:..
..:ALLSPARX RECORDINGS:..

Offline

#17 2008-09-29 13:59:14

hellnoizz666
Użytkownik
Lokalizacja: Tarnowskie Góry
Data rejestracji: 2008-07-12
Liczba postów: 369
WWW

Odp: Doradzicie????

wlasnie a behringer tez ma midi jak to jest zamiast przez usb to przez midi podlaczam,i co wszystko dziala cross i gain??


SCHRANZ/INDUSTRIAL/HARDCORE

..:HELLNOIZZ:..
..:ALLSPARX RECORDINGS:..

Offline

#18 2008-09-29 14:06:51

Desper
Ezoteric
Data rejestracji: 2007-02-18
Liczba postów: 1,453

Odp: Doradzicie????

midi to troszke inna akcja:
widzia³e¶ jak kto¶ kiedy¶ u¿ywa³ kontrolera w trakcie grania LIVE?
krêci³ jak±¶ ga³k± i w tym momencie w programie te¿ mu siê co¶tam rusza³o mimo ¿e nie dotyk³± myszki... wink
to tak z polskiego na nasze.
jak sobie przypiszesz np. w abletonie dla danej ga³ki funkcjê eq mid, to bêdzie ona tak dzia³aæ...
nie wiem jak mam ci to wyja¶niæ...
jak sobie do fadera  na ch1 przypiszesz funkcjê picz to masz tam picz ... chodzi o to ¿e to ty decydujesz co ma dane pokrêt³o / fader/ przycisk wykonywaæ w programie jaki wykorzystujesz.
do FL te¿ mo¿esz sobie zmapowaæ midi i wykorzystywaæ przy graniu live.
troszkê inaczej sie to ustawia ni¿ przy pod³±czaniu przez usb - wiêcej trzeba na pocz±tku poustawiaæ, ale za to potem robisz - co chcesz.

Offline

#19 2008-09-29 14:09:22

Desper
Ezoteric
Data rejestracji: 2007-02-18
Liczba postów: 1,453

Odp: Doradzicie????

hellnoizz666 napisał/a:

co do sluchawek to mnie zacioles:P w sumie racja a jak mowisz ze dobre to nie bede odrazu takich za 500 kupowac

no niestety - na takie docelowe, które wymieni³em to ponad 600 trzeba mieæ...

Offline

#20 2008-09-29 14:27:52

Desper
Ezoteric
Data rejestracji: 2007-02-18
Liczba postów: 1,453

Odp: Doradzicie????

Je¶li wykluczy³e¶ vestaxa - to nawet nie ma o czym my¶leæ: ten rilup mo¿e co najwy¿ej ga³ki possaæ kombajnowi behringera.

Offline

#21 2008-09-29 19:37:11

lukas
Użytkownik
Data rejestracji: 2008-07-31
Liczba postów: 291

Odp: Doradzicie????

hellnoizz666 napisał/a:

[...] a wiec miedzy cd'kami i mixerem, a laptopem i miexerem z usb
Jak doradzicie któr± kombinacje to powiem jakiej firmy i mo¿e wtedy doradzicie co ju¿ docelowo kupiæ:)
By³bym bardzo wdziêczny za odpowied¼:D
Pozdro dla wszystkich;)

chetnie bym tez cos zaproponowal w wolnej chwili, ale musialbys konkretnej okreslic czym juz dysponujesz (lapka masz?) i ile masz siana na wylozenie??

jesli chodzi o granie z komputera to na jaki program sie nastawiasz najbardziej?? Live, FL, Traktor??

EDIT:

powiem ci jeszcze tak. im bardziej zglebiam te wszystkie tajniki komputerowago "miksowania" tj. granie z abletona, traktora, fruita, podpinania tego pod rozne karty dzwiekowe, kontrolery i miksery to stwierdzam tylko jedno: to jest strasznie oporne  - niekonczoca sie walka z konfigurowaniem, ustawianiem, optymalizowaniem systemu i calego srodowiska software'wego. jesli masz ochote wieczorami poprostu zadziac se przelot, zrobic nastroj i pograc secika, to rozejzyj sie za CDkami i mikserkiem. wtedy jestes ty, jest sprzecik, swiezo nagrana muzyczka i sobie naginasz bez zbednych ceregieli.

pisze to bo z dwie godzinki temu pogralem sobie na dekach. sytacja jest wtedy klarowna. dj=>plyty=>mikser=>deki, i wszystko zalezy od ciebie. czasem wyjdzie fajny secik, czasem jak gorszy dzien to kicha jakby sie dopiero zaczynalo grac, ale zawsze jest jeden wniosek - wszystko zalezy od ciebie.
po pograniu sobie na tych dekach stwierdzilem, ze pogram sobie z abletona. kontroler odpalony, mikser wlaczony, zalaczam live'a a tu oczywiscie zonk - huj wie z czego - nie chce sie uruchomic, bo skanuje wtyczki i napotyka jakis problem. wyskakuje komunikacik, gdzie mozna sobie wybrac yes lub no. bez wzgledu na wybor okienko robi sie biale i nastepuje klasyczna zwiecha. oczywiscie bez reinstal'a sie nie obedzie. teraz to pol bidy jutro wolny dzien to sobie to ogarne, ale co jakby trzeba bylo za pol godziny ciosac na bibie..

wiem mozna to ogarnac, bo ludzie graja i jakos to dziala, ale wiem tez ze idac w kierunku digital dj'ingu nie obedzie sie bez godzin spedzonych na przegladaniu tutorialow, tlumaczenia manualow z angielskiego i wypytywania na forach o rozne pierdoly. nie bede cie zniechecal do grania w ten sposob bo sam jeszcze powalcze, ale pisze bo byc moze nie masz ochoty na ten caly cyrk zwiazny z tym cyfrowym szalenstwem:) wtedy jakies fajne CD na pewno beda dobra alternatywa:)

Offline

#22 2008-10-21 22:12:32

hellnoizz666
Użytkownik
Lokalizacja: Tarnowskie Góry
Data rejestracji: 2008-07-12
Liczba postów: 369
WWW

Odp: Doradzicie????

ELo jeszcze raz wszystkim hehe to teraz dojebie o 180 stopni
chce kupic mixer i dwa decki powa¿ne:]z deckow sie dojebiscie gra
wiec Desper teraz to mi chyba doradzisz:)pzdr


SCHRANZ/INDUSTRIAL/HARDCORE

..:HELLNOIZZ:..
..:ALLSPARX RECORDINGS:..

Offline

#23 2008-10-22 16:24:41

drPhilGood
Evil Society
Lokalizacja: Cz³owiek Pó³nocy :)
Data rejestracji: 2007-11-28
Liczba postów: 1,441
WWW

Odp: Doradzicie????

zajebisty mixerek behringera poleca Desper. jak bym miał teraz wybierać między czterysetką a tym, wybrałbym to smile

Offline

#24 2008-10-22 17:40:26

lukas
Użytkownik
Data rejestracji: 2008-07-31
Liczba postów: 291

Odp: Doradzicie????

2 x Technics SL1210 M5G +  Pioneer DJM 800 + 2 x Ortofon Concorde Gold + Sennheiser HD 25

Offline

#25 2008-10-22 18:02:27

Desper
Ezoteric
Data rejestracji: 2007-02-18
Liczba postów: 1,453

Odp: Doradzicie????

3x technics 1210M5G + 3x shure whitelabel + ecler EVO5 + beyerdynamic DT770M
tongue

a tak na powa¿nie:

jest wiele dobrych dekli na rynku w tej chwili - nie bêdê nawet ¶ciemniaæ: na wielu gra siê du¿o ³atwiej i precyzyjniej ni¿ na techu, ale tech to tech. inwestycja na lata i pewno¶æ ¿e nie bêdziesz zaskoczony jak przyjdzie ci gdzie¶ pograæ dla wiêkszej ilo¶ci ludzi..
nie wspomnê ju¿ o udogodnieniu jakim jest posiadanie w³asnych technicsów kiedy chcesz jak±¶ imprezê zrobiæ.
a poza tym u¿ywki nie stoj± ju¿ tak wysoko jak rok czy dwa lata temu.
¶mia³o za 1100-1200 kupisz technicsa w b.dobrym stanie, a zdarzaj± siê i lepsze okazje.
o mixerach opisa³em ju¿ to co wydawa³o mi siê warte polecenia ;]

Offline

Stopka

Forum oparte na FluxBB