Nie jesteś zalogowany na forum.

#51 2009-02-14 15:00:57

Gatex
Użytkownik
Data rejestracji: 2008-10-15
Liczba postów: 392

Odp: kawały czytane

smile:):)


"Je¿eli s³yszysz co¶, czego nigdy nie spodziewa³e¶ siê us³yszeæ to w³a¶nie jest techno. Je¶li za¶ dochodz± do twoich uszu d¼wiêki, które nie odbiegaj± od tego co s³ysza³e¶ wcze¶niej, wtedy nie jest to techno" Jeff Mills

Offline

#52 2009-02-14 15:17:07

Gatex
Użytkownik
Data rejestracji: 2008-10-15
Liczba postów: 392

Odp: kawały czytane

Autentyk

Historia z ¿ycia wziêta.  Oto cytat z listu klienta, który wys³a³ on do swojego banku (BPH) w pewnej sprawie.

Witam Serdecznie,
Jako Klient Pañstwa banku jestem g³êboko poruszony trosk± i dba³o¶ci± mnie
w tych ciê¿kich dla bankowo¶ci czasach.
Z ogromn± rado¶ci± przywita³em zaproszenie do grona WYSELEKCJONOWANYCH,
WYBITNYCH i SPECJALNYCH klientów pañstwa banku.
Przepustka do tego ¶wiata VIP-ów w formie SREBRNEJ karty kredytowej
dotar³a do mnie bezpo¶rednio za po¶rednictwem niezawodnej Poczty Polskiej.
Bycie VIP-em, osob± nagrodzon± lub wyró¿nion± niesie ze sob± wiele korzy¶ci.
Taka nobilitacja sama w sobie powinna byæ powodem do dumy i rado¶ci.
Pewnie by i by³a... Jak na razie jedyna korzy¶æ to korzy¶æ BANKU BPH
w postaci 4,50 zet za "obs³ugê karty".
Czym¿e jest jednak taka symboliczna op³ata dziêki której mo¿na staæ siê
VIP-em.!! Osobowo¶ci± wybitn±, ze zdaniem której wszyscy siê licz±...
No bo jak nie liczyæ siê ze zdaniem VIP-a!!! Otó¿ okazuje siê, i¿ g³ownie
BANK BPH-a VIP-a w DUPIE ma!!!
WIELOKROTNIE informowa³em, i¿ NIE JESTEM ZAINTERESOWANY
¿adna karta kredytow± !!!! ¯ADN¡ oznacza ¯ADNA ani dla siebie,
mojej firmy, mojego kota ani chomika!!! Po prostu ¿adn±!!!!
Osoby nadal nie rozumiej±ce okre¶lenia ¯ADNA odsy³am do encyklopedii
lub s³ownika jêzyka polskiego!!!!!
Jakie¿ by³o moje zdumienie gdy pewnego piêknego poranka otrzyma³em
Poczta Polska ten /dla niektórych/ plastikowy  przedmiot po¿±dania !!!
W li¶cie podpisanym przez samego prezesa /sratatata/ by³o stwierdzenie,
i¿ teraz wystarczy tylko abym uda³ siê do oddzia³u i AKTYWOWA£ kartê.
Do ¿adnego oddzia³u siê nie uda³em, a aktywacja karty polega³a
na przeciêciu jej na pó³ no¿yczkami i wywaleniu do kosza.
/notabene wywalam tam wszystko czego nie chce, nie chcia³em i o co nie prosi³em/.
Jakie¿ by³o moje zdumienie, gdy loguj±c siê w niedziele do systemu SEZAM,
zauwa¿y³em otwarte subkonto kartowe z limitem 10tys do karty której
NIE AKTYWOWA£EM i o która NIE PROSI£EM i której NIE CHCIA£EM!!
Co wiêcej z konta osobistego zapewne "zgodnie z tabela op³at i prowizji"
¶ci±gniêto mi 4,50 z³ tytu³em "obs³uga karty " tak, tak, tak
dok³adnie tej samej karty której nie chcia³em ani o ni± nie prosi³em !!!!
Sytuacja ta jest BULWERSUJ¡CA i wybitnie NAGANNA!! W dupie /bez
przeproszenia/ mam 4,50 zeta natomiast nie zgadzam siê na traktowanie
mnie jak IDIOTY i IMBECYLA. Nie wnikam czyja to WINA.
PODKRE¦LAM, i¿ z obs³ugi PERSONELU bankowego do dnia dzisiejszego
by³em WYBITNIE zadowolony. Ca³a tê sytuacjê odbieram jako z³odziejska
praktykê banku, której to mowie ZDECYDOWANE NIE! NINIEJSZYM ¯¡DAM i
DOMAGAM SIÊ!!! /nie proszê/ Natychmiastowego zamkniêcia subkonta kartowego
ORAZ Bezzw³ocznego ZWROTU kwoty w wysoko¶ci 4,50 na moje konto bankowe!!!
Domagam siê równie¿:
a) PISEMNYCH PRZEPROSIN !
b) usuniêcia mojej zgody na otrzymywanie materia³ów REKLAMOWYCH
z banku BPH.
Sugerujê SZCZEGÓLNE zajêcie siê moim postulatem nr B, gdy¿ mail ten
zostanie przeze mnie wydrukowany i zachowany a w sytuacji gdy
otrzymam jak±kolwiek przesy³kê reklamow± od BANKU BPH,
poinformujê o tym fakcie GIODO (G³ówny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych)

Pozdrawiam Serdecznie
Micha³ Owsiewski

PS. We wtorek podstawie pod siedzibê banku mojego Jeepa wraz
z kluczykami i faktura za wynajem tego auta na miesi±c!
Faktura bêdzie wystawiona  na 2000z³otych +VAT tytu³em
"Promocyjne WYPO¯YCZENIE SAMOCHODU".
Ja wiem ze Pañstwo nie zamawiali¶cie tej us³ugi. Jeepa nie chcecie i nie
potrzebujecie wynajmowaæ. Ale dla Mnie jeste¶cie prawdziwymi
mistrzami w sztuce wy³udzania kasy za niechciane us³ugi,
...A ka¿dy mistrz to prawdziwy VIP!!! I jako VIP-y za³apali¶cie siê na
specjalna ofertê promocyjna mojej firmy:
"JEEP na miesi±c za jedyne 2 tysi±ce". Wkrótce planuje szereg nowych
promocji, w których we¼miecie jako bank udzia³ wbrew swej woli.
No bo przecie¿ w BPH to normalne prawda ????


"Je¿eli s³yszysz co¶, czego nigdy nie spodziewa³e¶ siê us³yszeæ to w³a¶nie jest techno. Je¶li za¶ dochodz± do twoich uszu d¼wiêki, które nie odbiegaj± od tego co s³ysza³e¶ wcze¶niej, wtedy nie jest to techno" Jeff Mills

Offline

#53 2009-02-18 11:26:26

Gatex
Użytkownik
Data rejestracji: 2008-10-15
Liczba postów: 392

Odp: kawały czytane

Miêdzynarodowe zawody w przeklinaniu. Trzech finalistów: Amerykanin, Rosjanin, Polak.
Finalistów usadzono w szczelnie zamkniêtych kabinach, ¿eby nie mogli siê pods³uchiwaæ i podpatrywaæ.
Komisja da³a znak. Pierwszy wystartowa³ Amerykanin:
- Fak, mada faka, fak jo self ... itp., itd... I tak przez oko³o 5 minut.
Drugi Rosjanin:
- Job twoju maæ, ch.j wam w ¿opu... itp. itd..
Po dziesiêciu minutach ostrych s³ów przysz³a kolej na Polaka.
Lekki rumor w kabince i leci wi±zanka:
- O ¿esz ty w mordê pier...na maæ, w d..e ru...na kozia d..o, pier..le ciê i twoja matkê te¿... itp. itd.
Polak nadaje tak ok. godziny. Nagle wystawia g³owê z kabinki i mówi:
- Dobra, mogê zaczynaæ.
Komisja na to:
- Zaczynaæ!? A co to by³o przez ostatni± godzinê?!
- To? Nic. Sznurówka mi siê rozwi±za³a, ciasno w tej kabinie jak ch.j i nie mog³em ku..y zawi±zaæ...


"Je¿eli s³yszysz co¶, czego nigdy nie spodziewa³e¶ siê us³yszeæ to w³a¶nie jest techno. Je¶li za¶ dochodz± do twoich uszu d¼wiêki, które nie odbiegaj± od tego co s³ysza³e¶ wcze¶niej, wtedy nie jest to techno" Jeff Mills

Offline

#54 2009-02-24 22:34:15

juma
Użytkownik
Lokalizacja: Radom
Data rejestracji: 2007-04-10
Liczba postów: 934

Odp: kawały czytane

Na komisji poborowej stawia siê trzech wyrzuconych studentów. Komisja przystêpuje do badania. Oczywi¶cie ........ majty w dó³ i wypi±æ siê.
Lekarz podchodzi do pierwszego i wk³ada mu palec w ty³ek. Wszed³ z oporem
- Gdzie studiowa³e¶ synu?
- Na Uniwersytecie
Podchodzi do drugiego i znów palec
- A ty gdzie studiowa³e¶?
- Na Politechnice
Podchodzi do trzeciego i jeden palec, luz, drugi, luz TRZY LUZ..
- A ty sk±d?
- z Seminarium mnie wyrzucili....


"Fuck you and fuck ‘your’ minimal!" - Ben Sims big_smile

Offline

#55 2009-02-27 08:48:40

Gatex
Użytkownik
Data rejestracji: 2008-10-15
Liczba postów: 392

Odp: kawały czytane

JAK UPRAWIAJ¡ SEKS...

BANKIER - na raty
ALPINISTA - zawsze na górze
IN¯YNIER - zgodnie z planem
LISTONOSZ - dochodzi szybko
POLITYK - koñczy na obietnicach
DENTYSTA - wiadomo zawsze oralnie
¦MIECIARZ - dochodzi raz w tygodniu
POLICJANT - twarda pa³ka z kajdankami
SZACHISTA - bije konia nawet przy królowej
DETEKTYW - tylko w ciemno¶ciach i incognito
D¯OKEJ - galopuje ostro i zawsze chce byæ pierwszy
PI£KARZ - jak nie faul to spalony i nigdy nie mo¿e trafiæ
DOSTAWCA PIZZY - jak nie dojedzie w 5 min to zimny
NUREK - ma wielkie ci¶nienie zw³aszcza gdy jest g³êboko
GOLFISTA - ma³e pi³eczki, a upiera siê ¿eby zaliczyæ 18 dziurek
MUZYK - ma niezwykle sprawne palce, ale potrzebuje dyrygenta
PRACOWNIK BIURA PODRÓ¯Y - nigdy nie mo¿e znale¼æ w³a¶ciwego miejsca
DEALER SAMOCHODOWY - nie wa¿ne gdzie i komu, aby tylko wepchn±æ ten swój z³om


"Je¿eli s³yszysz co¶, czego nigdy nie spodziewa³e¶ siê us³yszeæ to w³a¶nie jest techno. Je¶li za¶ dochodz± do twoich uszu d¼wiêki, które nie odbiegaj± od tego co s³ysza³e¶ wcze¶niej, wtedy nie jest to techno" Jeff Mills

Offline

#56 2009-03-11 12:37:39

kawaly
Użytkownik
Data rejestracji: 2009-03-11
Liczba postów: 1

Odp: kawały czytane

Mało ;P
na http://opowiedz-kawal.pl macie dużo więcej takich kawałów.
Można też opowiedzieć gdyby ktoś chciał smile

Offline

#57 2009-03-19 12:18:43

Gatex
Użytkownik
Data rejestracji: 2008-10-15
Liczba postów: 392

Odp: kawały czytane

Biologia na weso³o

DZIEWICA POSPOLITA

Ro¶lina krótkotrwa³a,
wymagaj±ca szczególnej pielêgnacji.
Chêtnie poddaje siê flancowaniu.

STARA PANNA

Ro¶lina d³ugotrwa³a i pn±ca,
czepiaj±ca siê wszystkiego i wszystkich.
¯yje w miejscach odosobnionych
nie wiadomo z kim.

KOCHANKA

Ro¶lina kwitn±ca paso¿ytnicza
z gatunku motylkowatych.
Z uwagi na du¿e koszty
w naszych warunkach
trudna do hodowli domowej.
Rozkwita noc±.

¯ONA

Po¿yteczne zwierzê domowe,
poci±gowe, bardzo nerwowe,
ale wytrwa³e.
¯ywi siê odpadkami,
w hodowli domowej bardzo op³acalna
przynosz±ca du¿e korzy¶ci.

ROZWÓDKA

Nale¿y do owadów
wystêpuj±cych w du¿ych ilo¶ciach,
znana w przyrodzie
pod nazw± szarañcza.
Samiczki pozostawia w spokoju,
samców niszczy od korzenia.
Czyni szkody w ubraniu zw³aszcza w kieszeni.

WDOWA

Wierzba z gatunku p³acz±cych,
szybko próchniej±ca.

KAWALER

Ptak przelotny,
dzieci swoje podrzuca innym
i wówczas zmienia miejsce pobytu.
Jest trudny do chwycenia w sid³a.

STARY KAWALER

Grzyb jadowity o gorzkim smaku.
¯yje przewa¿nie sam lub
w symbiozie z purchawk± pospolit±


M¡¯

Zwierzê domowe z gatunku leniwców.
Ze wzglêdu na du¿± ¿ar³oczno¶æ
w warunkach domowych przynosi du¿e straty.
W hodowli nieop³acalny.
Pochodzenie - skrzy¿owanie trutnia
z padalcem.


POZOSTA£YCH stanów panów nie ujêto, wiêc mo¿na domniemywaæ
¿e s± krzyzówkami


"Je¿eli s³yszysz co¶, czego nigdy nie spodziewa³e¶ siê us³yszeæ to w³a¶nie jest techno. Je¶li za¶ dochodz± do twoich uszu d¼wiêki, które nie odbiegaj± od tego co s³ysza³e¶ wcze¶niej, wtedy nie jest to techno" Jeff Mills

Offline

#58 2009-03-19 15:05:15

break
Użytkownik
Lokalizacja: POLAND/SILESIA/SIEMIANOWICE
Data rejestracji: 2009-03-16
Liczba postów: 181
WWW

Odp: kawały czytane

Przychodzi Turek do niemieckiego lekarza i mówi że
ma depresję.
Lekarz mówi mu:
- Proszę nasrać do worka, wkroić jeszcze do tego
jedną cebulę drobno posiekaną i 5 ząbków czosnku.
Worek zamknąć na 3 dni bardzo szczelnie, potem
włożyć do niego łeb i wdychac zawartość przez tydzień.
Po 10 dniach przychodzi Turek i mówi że jest już
zdrowy, ale chciałby wiedzieć, co mu dolegało.
Lekarz odpowiada :
To była tęsknota za ojczyzną

lol

Offline

#59 2009-03-19 20:06:36

TEKTON
Schranz Fanatic
Lokalizacja: Laboratory
Data rejestracji: 2007-04-04
Liczba postów: 2,282
WWW

Odp: kawały czytane

break napisał/a:

Przychodzi Turek do niemieckiego lekarza i mówi ¿e
ma depresjê.
Lekarz mówi mu:
- Proszê nasraæ do worka, wkroiæ jeszcze do tego
jedn± cebulê drobno posiekan± i 5 z±bków czosnku.
Worek zamkn±æ na 3 dni bardzo szczelnie, potem
w³o¿yæ do niego ³eb i wdychac zawarto¶æ przez tydzieñ.
Po 10 dniach przychodzi Turek i mówi ¿e jest ju¿
zdrowy, ale chcia³by wiedzieæ, co mu dolega³o.
Lekarz odpowiada :
To by³a têsknota za ojczyzn±

lol

poleg³em hahaha lol


Somethin bout those little pills unreal the thrills they yield until they kill a million brain cells...

Offline

#60 2009-03-19 20:27:54

break
Użytkownik
Lokalizacja: POLAND/SILESIA/SIEMIANOWICE
Data rejestracji: 2009-03-16
Liczba postów: 181
WWW

Odp: kawały czytane

lol

Przychodzi czarnoskóra gwiazda rapu do sklepu obuwniczego, który realizuje najdziwniejsze zamówienia. Mają renomę sklepu, który jest w stanie każdą zachciankę spełnić. Podchodzi do najlepiej ubranego sprzedawcy i zagaja:
- Proszę pana, szukam czegoś naprawdę wyjątkowego. Chcę buty jakich nigdy nikt nie miał, cena w ogóle nie gra roli...
Sprzedawca pomyślał i zaczyna:
- Mogę panu zaproponować te przepiękne buty ze skóry czarnej kobry, ta odmiana węża jest właściwie na wyginięciu, wiec cena nie będzie mała... 1500$
- No niby ładne, nawet mi się podobają, ale za mało odjechane, może coś lepszego, cena nie gra roli...
- Możemy zaproponować panu te... (sięga na wyższą półkę i wyciąga buty ze złotą podeszwa, wyszywane diamentami. Sznurówki także pozłacane, coś niesamowitego).
- Przepiękne, ile?
- 5000$
- Jednak potrzebuję czegoś bardziej odjechanego, moi koledzy mają podobne, ja potrzebuję ich przebić.
Sprzedawca zasępił się cały, myśli, myśli i zaczyna bardzo po cichu...
- Jest jedna para butów, absolutny unikat. Jedyna taka na świecie, bardzo droga bo i z kontrowersyjnego materiału - wyjmuje dość pospolicie wyglądające jasne buty - to buty z ludzkiej skóry, rozumie pan powagę i to, że cena nie będzie mała...
Raper uśmiechnął się jedynie, takich to na pewno nikt nie będzie miał, oczy mu się zaświeciły i pyta:
- ILE?
- 150 000$ i nie negocjujemy...
Raper pomyślał dłuższą chwilę...
- No coś niesamowitego, ale za 150 000$? Nie macie tańszych?
- Mamy czarne, za 5,99$

lol

Offline

#61 2009-04-06 12:02:04

Gatex
Użytkownik
Data rejestracji: 2008-10-15
Liczba postów: 392

Odp: kawały czytane

Sierpieñ. Miasteczko na Lazurowym Wybrze¿u. Sezon w pe³ni - ale
leje, wiêc turystów brak, a wszyscy mieszkañcy miasteczka s± pozad³u¿ani.
Na szczê¶cie do jednego hoteliku przyje¿d¿a bogaty Rosjanin. Prosi o
pokój. Rzuca na stó³ 100 Euro i idzie obejrzeæ pokój w towarzystwie
hotelowego boya. W miêdzyczasie hotelarz chwyta banknot i
natychmiast leci uregulowaæ nale¿no¶æ u dostawcy miêsa, któremu
zalega. Dostawca ³apie banknot - i biegnie zap³aciæ nim hodowcy
¶wiñ, któremu zalega za towar. Hodowca ³apie stówê i leci zap³aciæ
dostawcy paszy. Ten z ulg± niesie pieni±dze prostytutce, z której
us³ug korzysta³ na kredyt (kryzys!). Prostytutka bierze pieni±dz i
pêdzi sp³aciæ d³ug w hoteliku z którego te¿ korzysta³a na kredyt....
W tym momencie Rosjanin schodzi z góry i o¶wiadcza, ¿e pokój
mu siê nie podoba. Zabiera swoje 100 Euro i odje¿d¿a.
Zarobku na nim nie bêdzie, ale ca³e miasteczko jest odd³u¿one
i z optymizmem patrzy w przysz³o¶æ!


"Je¿eli s³yszysz co¶, czego nigdy nie spodziewa³e¶ siê us³yszeæ to w³a¶nie jest techno. Je¶li za¶ dochodz± do twoich uszu d¼wiêki, które nie odbiegaj± od tego co s³ysza³e¶ wcze¶niej, wtedy nie jest to techno" Jeff Mills

Offline

#62 2009-04-14 10:03:16

break
Użytkownik
Lokalizacja: POLAND/SILESIA/SIEMIANOWICE
Data rejestracji: 2009-03-16
Liczba postów: 181
WWW

Odp: kawały czytane

-Dlaczego Batman mial 5 z WFu ??
-Bo nosil stroj
wink

Offline

#63 2009-04-21 06:14:15

Gatex
Użytkownik
Data rejestracji: 2008-10-15
Liczba postów: 392

Odp: kawały czytane

Pewien facet zosta³ cz³onkiem bardzo ekskluzywnego klubu nudystów.
Podczas pierwszej wizyty na pla¿y postanowi³ siê trochê rozejrzeæ.
Rozebra³ siê i poszed³ na spacer..
Po drodze zauwa¿y³ rewelacyjn± blondynkê i momentalnie mu stan±³.
Blondynka to zauwa¿y³a podesz³a i pyta:
- Wzywa³ mnie pan?
Facet na to:
- Nie, o co chodzi???
Blondynka u¶miechnê³a siê i mówi:
- Pewnie jest pan tu nowy. Tu jest taka zasada, ¿e jak komu¶ stanie to
znaczy ¿e mnie wzywa³.
Nie bawi±c siê w dalsze wyja¶nienia blondyna zrobi³a go¶ciowi loda.
Facet uchachany idzie dalej my¶li sobie, ¿e warto by by³o saunê te¿
zwiedziæ. Tak wiêc wszed³ do sauny usiad³ sobie i pierdn±³.
Po chwili pojawi³ siê wielki zaro¶niêty kole¶ i pyta:
- Wzywa³ mnie pan?
Facet na to:
- Nie, o co chodzi???
Zaro¶niêty kole¶ u¶miechn±³ siê i mówi:
- Pewnie jest pan tu nowy.. Tu jest taka zasada ¿e jak kto¶ pierdnie to
znaczy ¿e mnie wzywa³. Nastêpnie nie bawi±c siê w dalsze
wyja¶nienia kole¶ wyrucha³ nowego cz³onka klubu nudystów.
Obola³y facet idzie do biura klubu gdzie wita go u¶miechniêta, naga
recepcjonistka:
- Czym mogê s³u¿yæ?
Facet na to:
- Tu moja karta cz³onkowska i klucz do szafki na ubrania.
Mo¿ecie zatrzymaæ 500$ wpisowego.
Recepcjonistka na to:
- Ale jest pan tu dopiero od kilku godzin nawet nie pozna³ pan naszych
wszystkich atrakcji!!!
- S³uchaj paniusiu mam 58 lat. Staje mi raz na miesi±c, ale pierdzê
przynajmniej trzydzie¶ci razy dziennie...


"Je¿eli s³yszysz co¶, czego nigdy nie spodziewa³e¶ siê us³yszeæ to w³a¶nie jest techno. Je¶li za¶ dochodz± do twoich uszu d¼wiêki, które nie odbiegaj± od tego co s³ysza³e¶ wcze¶niej, wtedy nie jest to techno" Jeff Mills

Offline

#64 2009-04-22 13:55:16

break
Użytkownik
Lokalizacja: POLAND/SILESIA/SIEMIANOWICE
Data rejestracji: 2009-03-16
Liczba postów: 181
WWW

Odp: kawały czytane

lol dobry sprzedalem go dzis w pracy wink

Offline

#65 2009-04-28 20:22:11

ramzes
Użytkownik
Data rejestracji: 2007-10-22
Liczba postów: 79

Odp: kawały czytane

<blondynka> odpowiedz mi tak lub nie, ok?
<facet> ok
<blondynka> dlaczego mezczyzni zartuja z blondynek?
<facet> tak
big_smile


<wasu> czemu nie podoba Ci sie ta Beata?
<junior> stary... opowiem Ci historie...
<junior> .... mialem kiedys buty...
<junior> ...by³y madrzejsze od niej...

Offline

#66 2009-05-15 00:32:54

Jerry P
Użytkownik
Lokalizacja: Chocianow/Wroclaw
Data rejestracji: 2007-08-24
Liczba postów: 292

Odp: kawały czytane

Przychodzi Jasio do taty i mówi:
-tato dzi¶ w nocy mia³em pierwszy raz stosunek
TATO dumny mówi
-to ¶wietnie synu. jak by³o
-dobrze
-a kiedy zamierzasz to powtórzyæ Jasiu
-oj nie wiem tato bo mnie od tego stosunku wci±¿ dupa boli
List dziewczynek do mamy z koloni
Mamo nie martw siê o nas bawimy siê jak damy
-A jak nie damy to siê nie bawimy!
Przychodzi Jasiu do domu ,
przechodzi obok drzwi do du¿ego pokoju i s³yszy namiêtne stêkanie ,
zagl±da przez dziurkê od klucza
i widzi jak ojciec posuwa matkê od ty³u i krzyczy
"chce dziewczynkê!!! " .
Ojciec skoñczy³ wyszed³ z pokoju a Jasiu tak my¶li
i ...wiem! podbiega szybko do na wpó³ zgiêtej
jeszcze matki ³apie ja za dupê i posuwaj±c krzyczy
- CHCE KOMPUTER CHCE KOMPUTER!!!
Przyszed³ Jasiu do burdelu i mówi do jednej z panienek:
- Proszê pani! Ja bym chcia³ uprawiaæ seks ale nie wiem jak to siê robi...
- To id¼ do lasu i wal drzewa - tam siê na pewno nauczysz jak to siê robi
Po kilku dniach Jasiu wróci³ dumny do burdelu i mówi do panienki:
- Chod¼ bêdziemy uprawiaæ seks!
- A wiesz ju¿ jak to siê robi?
- Pewnie! K³ad¼ siê i wypnij dupê i nie gadaj tyle!
Ona wypiê³a siê do ty³u jak najbardziej,
a Jasiu z ca³ej si³y kopn±³ j± w pizdê!
- Jasiu!!! Co ty robisz???
- Sprawdzam, czy nie ma szerszeni...

Pani Malinowska czy pani wie
¿e w nocy na pani polu wyl±dowali komandosi?
-Kto?
-No... komandosi! Takie co atakuj± od ty³u...
-Patrzaj pani, ja ze swoim ch³opem ju¿ dwadzie¶cia lat ¿yjê
i nie wiedzia³am, ¿e on jest komandos...
Przychodzi ma³y ch³opczyk do burdelu
w jednej rêce trzyma na smyczy zdech³± ¿abê
a w drugiej ¶winkê-skarbonkê.
Wchodzi, a burdel-mama na niego oczy:
-Ch³opczyku co ty robisz w takim miejscu,
jeste¶ za ma³y ¿eby odwiedzaæ takie lokale.
Na to ch³opczyk:
-Psysed³em tutaj bo chcia³bym dziwkê z AIDSem!!!!!!!!
-Ale¿ ch³opcze: po pierwsze jeste¶ za ma³y na takie rzeczy, a po drugie
nie mamy tutaj dziewczyn z AIDSem - mówi burdel-mama!!
Ch³opczyk:
-Ale plose pani ja chcem dziwkê z AIDSem, ja zap³acê
Po chwili ch³opiec rozbija ¶winkê skarbonkê o blat sto³u
i wysypuj± siê same piêædziesi±tki, setki, dwusetki
Burdel-mama zrobi³a ogromne oczy i mówi (³akoma na kasê!!)
-Dobrze ch³opczyku znajdê ci dziwkê z AIDSem
ale musisz mi powiedzieæ po co ci ona.
-OK - powiedzia³ ch³opiec i zaczyna opowiadaæ:
- Wiêc tak - jak ta pani z AIDSem mnie wykorzysta
to wtedy ten AIDS przejdzie na mnie.
- No tak - rzek³a burdel-mama
-A my mamy w domu pokojówkê, no i casem mój kochany tatu¶
odwozi wiecorem t± pokojówkê do domu wiecorem
i po drodze w lesie j± wykorzystuje
- to wtedy ten AIDS przejdzie i na mojego kochanego tatusia
- Burdel-mama przytakuje ze zdziwieniem!
- No a jak mój kochany tatu¶ wraca
to w nocy casem siê kocha z moj± kochan± mamusi±
i wtedy ten AIDS przejdzie i na moj± kochan± mamusiê.
- No tak !!- rozczarowana burdel-mama.
-A zwa¿aj±c na fakt, i¿ rano jak tatu¶ mój kochany
wychodzi do pracy to przyje¿d¿a ¶mieciarz
i te¿ casem wykorzystuje moj± kochan± mamusiê
- to wtedy ten AIDS przejdzie i na tego pana ¶mieciarza?
-No tak !! - zak³opotana burdel-mama.
- No w³a¶nie - mówi ch³opiec:
A MI W£A¦NIE O TEGO SKURWIELA CHODZI....
BO PRZEJECHA£ MOJ¡ ¯ABÊ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Imprezy muzyczne tego typu to czarne mszeDJ,jako kap³an,stoi na podwy¿szeniuPojawiaj± siê symbole ogniaZa pomoc± skomplikowanego po³±czenia bitów i laserów,nie¶wiadomi,bêd±cy czêsto pod wp³ywem narkotyków ludzie wprawiani s± w transDJe pogardzaj± t³umemManipuluj± nim,daj±c&#65279; dostêp do ich dusz diab³u i demonomTo bawi±cy siê s± ofiarami mszyDo cz³owieka w transie si³y nieczyste maj± ³atwy dostêp.

Offline

#67 2009-05-16 13:51:00

break
Użytkownik
Lokalizacja: POLAND/SILESIA/SIEMIANOWICE
Data rejestracji: 2009-03-16
Liczba postów: 181
WWW

Odp: kawały czytane

Pewnemu rolnikowi żona robiła niesamowicie dobre kanapki, kiedy szedł robić
na pole. Kanapki ze świeżego chlebka, ze świeżutkim serkiem, wędlinką,
sałatką i innymi bajerami. Rolnik pewnego razu poszedł robić w pole,
kanapki zostawił na kamieniu jak zawsze... Po kilku godzinach pracy,
zmęczony podchodzi do kamienia skonsumować kanapki...a tu ich nie ma!
Następnego dnia żona znowu zrobiła mu pyszne, jak zawsze, kanapeczki,
rolnik poszedł robić w pole, aby po kilku godzinach pracy zauważyć, że
znowu mu ktoś zawinął kanapeczki! Wkurwił się rolnik i postanowił, że
następnego dnia będzie patrzył zaczajony za drzewem, jak kto mu podwędza
kanapki! Jak pomyślał - tak zrobił. Zaczaił się i patrzy - a tu wielki
orzeł nadlatuje i porywa jego drugie śniadanie! Rolnik biegnie za nim.
Biegnie, patrzy, że orzeł leci do lasu - rolnik za nim! Orzeł siada miedzy
drzewami, odpakowuje kanapki, wyciąga z nich zawartość, wyrzuca wędlinę,
ser, sałatę i inne dodatki, bierze dwie kromki chleba, przykłada sobie do
piersi i masując swoją klatkę piersiową woła głośno: "O ku.rwa! Jaki ja
jestem poje:bany!


Mały chłopczyk wraz z tatusiem znaleźli w lesie małego jeżyka. Leżał pod kępką trawy i drżał z zimna. Chłopczykowi zrobiło się żal jeżyka i poprosił tatusia, żeby zabrali go do domu. Tata się zgodził, i tak jeżyk zamieszkał u nich.
Chłopczyk bardzo dbał o jeżyka, poił go mleczkiem i dawał mu najlepsze owoce. Jeżyk zajadał ze smakiem i nieraz - ku zdziwieniu chłopca - pomrukiwał z zadowoleniem. Na zimę jeżyk - jak przystało na wszystkie porządne jeżyki - zapadł w zimowy sen. A na wiosnę jeżykowi urosły skrzydła, na czole wyrósł róg i odleciał przez niedomknięte okno.
Wtedy stało się jasne, że chłopczyk z tatusiem nie przynieśli z lasu jeżyka, tylko jakieś chu:j jeden wie co..

lol

Offline

#68 2009-05-17 21:30:04

Gatex
Użytkownik
Data rejestracji: 2008-10-15
Liczba postów: 392

Odp: kawały czytane

Za co kochamy klientów?
Autentyczne historie. Przychodzi klient do sklepu muzycznego i mówi:

#1.
- Kultura muzyczna w Polsce podupada. Tylko s³uchawki, heavy metal i koniec.

#2.
- Zap³aci³em 18 z³, da³em panu banknot 25 z³, a pan mi wyda³ tylko 2 z³...

#3.
- Zap³ace panu kart±, a pan mi da drobne na parkomat.

#4.
Kasjer:
- Poproszê 3 z³
Klient:
- Ale ja mam przecie¿ u was rabat sta³ego klienta.
- Ok. P³aci pan kart± czy gotówk±?
- Gotówk±.
- W takim razie poproszê 2,85 z³

#5
- Dzieñ dobry!
- Dzieñ dobry!
- Kamerton.
- Micha³.
- hahahaha Paulina... a tak serio to potrzebuje kamerton!

#6.
- Móg³by pan z³o¿yæ mi ten pulpit.
- Mam zapakowany, zaraz przyniosê.
- Ale czy móg³by pan mi go z³o¿yæ?
- Mówiê pani, ¿e mam fabrycznie zapakowany.
- Ja bym prosi³a ¿eby mi go pan z³o¿y³, bo chcê zobaczyæ ile bêdzie wa¿y³ po z³o¿eniu.
- Bêdzie wa¿y³ tyle samo co roz³o¿ony...
- Dlaczego?
- Waga po z³o¿eniu siê nie zmieni!
- Ale dlaczego?
- ...przecz± temu prawa fizyki!
- Poproszê jednak, ¿eby pan go z³o¿y³.

#7.
- O! Jest ten pan co mi ostatnio t± fajn± gitarê wcisn±³!
- Nigdzie panu gitary nie wciska³em.

#8.
- Czy maj± pañstwo w ofercie harfy laserowe??

#9.
- My¶lê o gitarze.
- Ja o spacerach po pla¿y.

#10.
- Interesujê mnie gitara elektryczna.
- Mnie z kolei sytuacja polityczna w Ghanie.

#11.
- Maja panowie piece?
- Jakie? Kaflowe?

#12.
- Niech pan zagra co¶ Ryszarda Riedla!
- Nie.
- Dlaczego?
- On nie gra³ na gitarze.

#13.
- Czy te struny s± z gitar± w komplecie?
- Które? Te co s± za³o¿one?
- Tak
- S± w komplecie.

#14.
- Szukam akordów do piosenek zespo³u £ZY
- Proszê wej¶æ na nuty.pl i tam pani znajdzie ¶piewniki £¡CZNIE z zagranicznymi wykonawcami.
- Ale mi chodzi o polski zespó³.
- Polskie te¿ tam s±. Dlatego powiedzia³em £¡CZNIE..

#15.
- Mogê w czym¶ pomóc?
- Tak, mo¿e pan mi potrzymaæ torbê...

#15.
- Chcia³bym kupiæ kostkê...
- Piszczel, czy ¿eberko...?

#16.
- Mogê w czym¶ pomóc?
- Wêgiel do piwnicy trzeba wrzuciæ...

#17.
- Mogê w czym¶ pomóc?
- Mieszkanie mam do wysprz±tania...

#18.
- Dzieñ dobry...s± jakie¶ keopardy???
- ???
- No keopardy...
- ...???
- Takie klawisze...
- Chodzi pani o keyboardy...?
- Tak s±...prosto i mocno w lewo...:)

#19.
- Dzieñ dobry...czy s± winylowe struny?
- Jakie???
- No winylowe...
- Mo¿e nylonowe?
- A tak...tak..
- S±...

#20.
- Kasiu usi±d¼ sobie, pan ci da potrzymaæ.

#21.
- Dzieñ dobry, czy dostanê bilety na FAT FAMILY BOYS?... (Fat Belly Family)

#22.
- Czy przyjmujecie pañstwo w komis sprzêt sportowy?


"Je¿eli s³yszysz co¶, czego nigdy nie spodziewa³e¶ siê us³yszeæ to w³a¶nie jest techno. Je¶li za¶ dochodz± do twoich uszu d¼wiêki, które nie odbiegaj± od tego co s³ysza³e¶ wcze¶niej, wtedy nie jest to techno" Jeff Mills

Offline

#69 2009-05-17 21:35:31

Gatex
Użytkownik
Data rejestracji: 2008-10-15
Liczba postów: 392

Odp: kawały czytane

Spyta³em dzi¶ ¿onê:
- Wczoraj w nocy, gdy siê kochali¶my, udawa³a¶...?
- Nie - odpowiedzia³a - naprawdê spa³am.

Cud na pierwszym koncercie Joli Rutowicz!
Sparali¿owany ch³opiec wsta³ z wózka i wyszed³.

Zagadka.
Na ³±ce le¿y facet, na plecach ma plecak, wokó³ lataj± muchy.
Pytanie: Co jest w plecaku?
Odpowied¼: Spadochron.

Producenci lodów modl± siê, ¿eby lato by³o upalne,
producenci kremów modl± siê o to, aby lato by³o s³oneczne,
producenci parasoli modl± siê o deszczowe lato,
a producenci wódki siê nie modl± - nie maj± czasu, musz± produkowaæ.

Gra wstêpna jest bez sensu.To tak jakby tr±biæ przez 15 minut przed
wjazdem do gara¿u.

Dzieci s± jak pierdniêcia, da siê wytrzymaæ tylko z w³asnymi.

Cz³owiek uczy³ siê podpatruj±c zwierzêta.
Tai-chi wymy¶li³ mnich obserwuj±cy walkê czapli ze ¿mij±.
Jogê z kolei wymy¶li³ inny mnich, gdy zobaczy³ psa li¿±cego sobie jajka.

Na dobrym filmie w ci±gu dwóch godzin g³ówny bohater zd±¿y pannê poznaæ,
wyrwaæ, wyobracaæ i rzuciæ.
W ¿yciu tak nie jest ... chyba, ¿e na wyje¼dzie integracyjnym z firmy.

Je¶li o¿enisz siê z miss to tak, jakby¶ kupi³ mercedesa klasy S.
Masz pewno¶æ, ¿e produkt zosta³ sprawdzony przez co najmniej piêciu specjalistów.

Ostatnio pojawi³a siê mo¿liwo¶æ p³acenia komórk± za przejazd poci±giem
do Wo³omina.
Jeden przejazd - jedna komórka.

Gdyby nie Radio Maryja cz³owiek nigdy by siê nie dowiedzia³ jak
wiele pieniêdzy potrzeba do ¿ycia w ubóstwie.


"Je¿eli s³yszysz co¶, czego nigdy nie spodziewa³e¶ siê us³yszeæ to w³a¶nie jest techno. Je¶li za¶ dochodz± do twoich uszu d¼wiêki, które nie odbiegaj± od tego co s³ysza³e¶ wcze¶niej, wtedy nie jest to techno" Jeff Mills

Offline

#70 2009-12-10 11:53:47

Gatex
Użytkownik
Data rejestracji: 2008-10-15
Liczba postów: 392

Odp: kawały czytane

Gdy gazela budzi siê o poranku wie, ¿e musi biegaæ szybciej ni¿
najszybszy lew, inaczej zostanie po¿arta...

Gdy rano budzi siê lew - ju¿ wie, ¿e musi biec szybciej ni¿
najwolniejsza gazela, bo zdechnie z g³odu...

Niewa¿ne czy jeste¶ gazel±, czy lwem - od rana musisz zapierdalaæ !!!


-----------------------------------------------------------------------------------------


Nag³y huragan zatopi³ okrêt. Jeden z pasa¿erów obudzi³ siê na pla¿y
sam, bez jedzenia, picia i narzêdzi; dooko³a mnóstwo owoców
tropikalnych. Jako, ¿e by³ to prawdziwy mê¿czyzna, przywyk³y do
piêciogwiazdkowych hoteli, nie wiedzia³, co robiæ. Przez nastêpnych
kilka miesiêcy jad³ wiêc banany i popija³ mlekiem kokosowym,
rozmy¶laj±c nad urokami ¿ycia, jakie prowadzi³ do tej pory. Czêsto
chodzi³ na pla¿ê i godzinami wypatrywa³ w bezkresie oceanu jakiego¶
statku. Pewnego dnia zobaczy³ zwyk³± ³ód¼ wios³ow±, a w niej
najpiêkniejsz± kobietê jak± zdarzy³o mu siê spotkaæ w ca³ym jego
¿yciu.
- Sk±d siê tu wziê³a¶? - zapyta³, gdy podp³ynê³a..
- Z drugiej strony wyspy. Znalaz³am siê tam, gdy zaton±³ mój statek.
- Wspaniale! Nie wiedzia³em, ¿e kto¶ jeszcze prze¿y³. Ilu was tam
jest? Mia³a¶ szczê¶cie, ¿e zmy³o ciê z ³odzi±!
- Nie ma nikogo poza mn±. I nie zmy³o mnie z ³odzi±.
- To sk±d masz ³ód¼? - spyta³ stropiony.
- Z materia³ów, które s± na wyspie.
- To niemo¿liwe! Jak ci siê to uda³o? Nie masz przecie¿ narzêdzi!
- To by³o ³atwe - odpowiedzia³a. - Z mojej strony wyspy jest nietypowa
ska³a; odkry³am, ¿e mo¿na wytapiaæ z niej ¿elazo. Z ¿elaza robiê
narzêdzia, których u¿ywam do robienia innych rzeczy. Ale do¶æ tego.
Gdzie mieszkasz?
- Ci±gle na pla¿y.
- To p³yñmy do mnie.
Po kilku minutach wios³owania dziewczyna przycumowa³a ³ódkê, facet
za¶ rozejrza³ siê wokó³ i ma³o nie wpad³ do wody. Przed nim bieg³a
kamienna droga prowadz±ca do eleganckiego domku pomalowanego na
bia³o-niebiesko. Gdy szli, dziewczyna, krêpuj±c siê lekko,
powiedzia³a:
- To mo¿e nie jest wielkie, ale nazywam to domem.
Facet, ciê¿ko oszo³omiony, nic nie odpowiedzia³.
- Usi±d¼. Drinka? - powiedzia³a, podaj±c mu co¶ do picia.
- Mam dosyæ mleka kokosowego.
- To nie jest mleko kokosowe. Co powiesz na PinaColadê?
Facet bez wahania wzi±³ drinka i ³ykn±³; na jego twarzy pojawi³ siê
wyraz zadowolenia. Usiad³ na kanapie, powiedzia³ dziewczynie swoj±
historiê, wys³ucha³ jej opowie¶ci. Po jakim¶ czasie dziewczyna posz³a
siê przebraæ w co¶ wygodniejszego; odchodz±c zapyta³a, czy nie
chcia³by wzi±æ prysznica i siê ogoliæ. Powiedzia³a te¿, ¿e na
górze, w ³azience, jest brzytwa. Facet, nic nie mówi±c i nie daj±c po
sobie poznaæ jak bardzo jest zaskoczony, pos³usznie poszed³ na górê,
umy³ siê i ogoli³. Kiedy zszed³ na dó³, zobaczy³ dziewczynê ubran±
w strategicznie rozmieszczone li¶cie i cudownie pachn±c±.
- Czy, bêd±c tu tak d³ugo - mówi³a, zbli¿aj±c siê do niego - nie
czu³e¶ siê samotny? Jestem pewna, ze chcia³by¶ teraz zrobiæ co¶, na
co czeka³e¶ od bardzo dawna, od miesiêcy. No wiesz...  - d³ug± chwilê
patrzy³a mu g³êboko w oczy.
Facet przez d³u¿sz± chwile nie wierzy³ swym uszom, po czym zapyta³:
- No nie gadaj, ¿e mogê tu sprawdziæ swoje maile?!

-----------------------------------------------------------------------------------------


Nowy ksi±dz by³ spiêty jak prowadzi³ swoj± pierwsz± mszê w parafii,
wiêc prosi³ ko¶cielnego ¿eby móg³ do ¶wiêtej wody do³o¿yæ kilka
kropelek wódki, aby siê rozlu¼niæ.

I tak siê sta³o. Na drugiej mszy zrobi³ tak samo i czu³ siê tak
dobrze ( a nawet lepiej ) jak na pierwszej mszy, ale gdy wróci³ do pokoju
znalaz³ list:

DROGI BRACIE
-Nastêpnym razem do³ó¿ kropelki wódki do wody, a nie kropelki wody do
wódki;
-Na pocz±tku mówi siê "Niech bêdzie pochwalony", a nie "pani lekkich obyczajów maæ"
-Po drugie, Jezusa ukrzy¿owali ¯ydzi, a nie Indianie,
-Po trzecie Kain nie ci±gn±³ kabla, tylko zabi³ Abla,
-Po czwarte po zakoñczeniu kazania schodzi siê z ambony po schodach, a
nie zje¿d¿a po porêczy.
-A na koniec mówi siê Bóg zap³aæ a nie Ciao
-Krzy¿ trzeba nazwaæ po imieniu a nie to "du¿e t"
-Nie wolno na Judasz mówiæ "ten motyla noga"
-Na krzy¿u jest Jezus a nie Che Guevara
-Jest 10 przekazañ a nie 12;
-Jest 12 aposto³ów a nie 10;
-Ci co zgrzeszyli id± do piek³a, a nie w pizdu;
-Inicjatywa aby ludzie klaskali by³a imponuj±ca ale tañczyæ makarene i
robiæ "poci±g" to przesada;
-Op³atki s± dla wiernych a nie na deser do wina;
-Pamiêtaj ¿e msza trwa godzinê, a nie dwie polówki po 45 minut;
-Poza tym Maria Magdalena by³a jawnogrzesznic± a nie kurw±;
-Jezusa ukrzy¿owali, a nie zajebali
-Ten obok w "czerwonej sukni" to nie by³ transwestyta, to by³em ja,
Biskup.
-I w koñcu Jezus by³ pasterzem a nie pierdolonym domokr±¿c±!


"Je¿eli s³yszysz co¶, czego nigdy nie spodziewa³e¶ siê us³yszeæ to w³a¶nie jest techno. Je¶li za¶ dochodz± do twoich uszu d¼wiêki, które nie odbiegaj± od tego co s³ysza³e¶ wcze¶niej, wtedy nie jest to techno" Jeff Mills

Offline

#71 2009-12-10 11:57:55

Gatex
Użytkownik
Data rejestracji: 2008-10-15
Liczba postów: 392

Odp: kawały czytane

Co w Polsce oznacza BMW:
Zaczerpniête z wypowiedzi na forum Interii

BMW - Bêdziesz Mia³ Wydatki

BMW - Bardziej Majêtny Wie¶niak

BMW - Bardzo Mierny Wóz

BMW - Bryka M³odego Wie¶niaka

BMW - Bardzo Ma³o Wydajny

BMW - Byd³o Mknie Wiosk±

BMW - Bycie Mistrzem Wykluczone

BMW - Bêdziesz Mia³ Wypadek

BMW - Bardzo Ma³y Wacek

BMW - Bardzo Ma³e Wydmuszki

BMW - Bolid M³odego Wie¶niaka


"Je¿eli s³yszysz co¶, czego nigdy nie spodziewa³e¶ siê us³yszeæ to w³a¶nie jest techno. Je¶li za¶ dochodz± do twoich uszu d¼wiêki, które nie odbiegaj± od tego co s³ysza³e¶ wcze¶niej, wtedy nie jest to techno" Jeff Mills

Offline

#72 2009-12-10 12:21:08

elmero21
Użytkownik
Lokalizacja: stepnica szczecin
Data rejestracji: 2009-06-08
Liczba postów: 56

Odp: kawały czytane

judasz to rzeczywiscie dobry


Dj rush ---- Palazzo forever!

Offline

#73 2010-01-13 10:03:09

Jerry P
Użytkownik
Lokalizacja: Chocianow/Wroclaw
Data rejestracji: 2007-08-24
Liczba postów: 292

Odp: kawały czytane

....Niech mi pan powie dlaczego pan tak pije.
-Zaraz spróbuje wyja¶niæ panu przyczynê. Odpowiada roztrzêsiony pacjent.
-Zakocha³em siê w pewnej wdowie, która mia³a doros³± córkê. O¿eni³em siê z t± wdow± i nied³ugo potem mój ojciec o¿eni³ siê z moj± pasierbic±. W ten sposób moja ¿ona i ja stali¶my siê te¶ciami dla mojego ojca. Za jaki¶ czas moja te¶ciowa, to znaczy córka mojej ¿ony, urodzi³a syna. Ten ch³opiec sta³ siê automatycznie moim bratem, poniewa¿ by³ synem mojego ojca.
Ale poniewa¿ jest równocze¶nie synem córki mojej ¿ony, wiêc moja ¿ona sta³a siê jego babci±, a ja sta³em siê dziadkiem dla mojego brata.
Nied³ugo potem moja ¿ona urodzi³a syna, który sta³ siê szwagrem dla mojego ojca. Starsza siostra mojego syna jest równocze¶nie jego babci±, poniewa¿ mój ojciec jest jego dziadkiem. Mój ojciec jest wiêc szwagrem mojego dziecka, poniewa¿ jego siostra jest ¿on± mojego ojca.
Ja jestem wobec tego bratem dla mojego w³asnego syna. Mój syn jest mojej babci bratankiem, a ja jestem dziadkiem dla samego siebie.
Sta³em siê wiêc bratem dla mojego ojca, ale jednocze¶nie jestem synem i ojcem dla niego.Moja ¿ona jest moj± macoch±, matk±,szwagierk± i przybran± siostr±. A ja jestem ojcem i synem dla samego siebie.
-Rozumiem, odpowiada psychiatra, niech pan pije dalej.


Imprezy muzyczne tego typu to czarne mszeDJ,jako kap³an,stoi na podwy¿szeniuPojawiaj± siê symbole ogniaZa pomoc± skomplikowanego po³±czenia bitów i laserów,nie¶wiadomi,bêd±cy czêsto pod wp³ywem narkotyków ludzie wprawiani s± w transDJe pogardzaj± t³umemManipuluj± nim,daj±c&#65279; dostêp do ich dusz diab³u i demonomTo bawi±cy siê s± ofiarami mszyDo cz³owieka w transie si³y nieczyste maj± ³atwy dostêp.

Offline

#74 2010-01-13 12:43:36

Gatex
Użytkownik
Data rejestracji: 2008-10-15
Liczba postów: 392

Odp: kawały czytane

Niez³e pomieszanie z popl±taniem;)
Zawsze mia³em problemy z tym kto dla kogo kim jest:P


"Je¿eli s³yszysz co¶, czego nigdy nie spodziewa³e¶ siê us³yszeæ to w³a¶nie jest techno. Je¶li za¶ dochodz± do twoich uszu d¼wiêki, które nie odbiegaj± od tego co s³ysza³e¶ wcze¶niej, wtedy nie jest to techno" Jeff Mills

Offline

#75 2010-01-18 16:09:27

Jerry P
Użytkownik
Lokalizacja: Chocianow/Wroclaw
Data rejestracji: 2007-08-24
Liczba postów: 292

Odp: kawały czytane

Na kolejne igrzyska w staro¿ytnym Rzymie, postanowiono przygotowaæ jaki¶ nowy, rewelacyjny numer. Najlepsza w¶ród propozycji okaza³a siê walka murzyna z lwem, przy za³o¿eniu, ze lew, po krótkiej walce, rozszarpuje murzyna ku uciesze zgromadzonej publiczno¶ci.... Wybrano wiêc odpowiedniego lwa i odpowiedniego murzyna, ale tuz przed walka organizatorzy zaczêli zastanawiaæ siê, patrz±c na murzyna, czy aby taki wielki umiê¶niony murzyn, nie da rady lwu.... Po krótkiej naradzie postanowiono zakopaæ go do pasa w ziemi, w celu obni¿enia szans na wygrana. Lecz kiedy popatrzono, na do polowy wkopanego w ziemie murzyna, wyda³ im siê jeszcze wiêkszy, wiec wkopano go w ziemie po szyje..... I tak rozpoczê³a siê walka. T³um szala³ z rado¶ci. Z klatki wypuszczono wielkiego wyg³odzonego lwa, który kiedy tylko zobaczy³ g³owê murzyna ruszy³ do ataku. Przera¿ony murzyn w ostatniej chwili przechyli³ g³owê, lew potkn±³ siê, waln±³ ³bem o bandê areny i leg³ nieprzytomny. A wtedy rozw¶cieczony lud zacz±³ krzyczeæ: WALCZ UCZCIWIE CZARNUCHU!
Facet ogl±da Discovery, spiker z ekranu:
- Pandy maj± ich 16, rekiny 100, a u cz³owieka norma to 32 zêby.
Facet podrywa siê z fotela i wrzeszczy:
- k****, jestem pand±!


Imprezy muzyczne tego typu to czarne mszeDJ,jako kap³an,stoi na podwy¿szeniuPojawiaj± siê symbole ogniaZa pomoc± skomplikowanego po³±czenia bitów i laserów,nie¶wiadomi,bêd±cy czêsto pod wp³ywem narkotyków ludzie wprawiani s± w transDJe pogardzaj± t³umemManipuluj± nim,daj±c&#65279; dostêp do ich dusz diab³u i demonomTo bawi±cy siê s± ofiarami mszyDo cz³owieka w transie si³y nieczyste maj± ³atwy dostêp.

Offline

Stopka

Forum oparte na FluxBB