Nie jesteś zalogowany na forum.

Zasady korzystania z forum

Musisz zgodzić się z zasadami forum, aby kontynuować rejestrację
Forum HARDTECHNO.PL powsta³o w celu zrzeszenia w jednym miejscu wielbicieli hardtechno (choæ nie tylko). Szanuj to forum oraz innych jego u¿ytkowników - tak bêdzie wszystkim ³atwiej i przyjemniej. Forum to s³u¿y do wymiany informacji i zdobywania wiedzy. Przestrzegaj±c kilku zasad przyczynisz siê do ³atwiejszego i czytelniejszego odbioru informacji przez innych u¿ytkowników.

REGULAMIN - obowi±zuje ka¿dego u¿ytkownika forum
1. Zachowania "naganne" nie bêd± tolerowane. W przypadku stwierdzenia takich zachowañ osoby odpowiedzialne za porz±dek na forum podejm± odpowiednie kroki w celu przywo³ania "nagannego" u¿ytkownika do porz±dku. Administratorzy i moderatorzy sami decyduj± jakie zachowania s± "naganne".
2. Nie umieszczaj na forum linków do tzw. "pirackich materia³ów", a w szczególno¶ci:
- linków do pirackiego oprogramowania
- linków do RIP'ów z publikacji tj. p³yt winylowych i p³yt CD/DVD
- linków do innych oficjalnych i p³atnych produkcji gdziekolwiek indziej wcze¶niej wydanych
- linków do wszelkich innych materia³ów naruszaj±cych prawa autorskie lub znaki zastrze¿one
To administratorzy i moderatorzy decyduj± jakie materia³y naruszaj± t± zasadê a jakie nie. Je¿eli nie zgadzasz siê z jak±¶ decyzj± skontaktuj siê z jednym z nich.
3. Zachowaj kulturê. Nie obra¿aj innych u¿ytkowników oraz osób publicznych. Nie wprowadzaj nerwowej atmosfery i nie prowokuj innych u¿ytkowników. Nie spamuj. Staraj siê nie u¿ywaæ wulgarnego s³ownictwa (czêsto wulgarne s³owo da siê zast±piæ innym - nie wulgarnym).
4. Nie zak³adaj kolejnego konta na forum w przypadku gdy ju¿ masz jedno. Rejestrowanie kilku kont na jedn± osobê bêdzie skutecznie wykrywane. Wszystkie inne konta ni¿ pierwsze za³o¿one bêd± usuwane.
5. Gdy masz jaki¶ pomys³ lub sugestiê zwi±zan± z funkcjonowaniem forum skorzystaj z dzia³u POMYS£Y - IDEAS i rozpocznij tam odpowiedni w±tek. Wszystkie pomys³y i sugestie zostan± rozpatrzone przez osoby za to odpowiedzialne. Gdy za¶ zauwa¿y³e¶ jak±¶ nieprawid³owo¶æ na forum lub ³amanie regulaminu to skontaktuj siê z jednym z administratorów. Administratorzy i moderatorzy nie odpowiadaj± za tre¶æ wpisów u¿ytkowników forum.
6. Przed rozpoczêciem nowego w±tku sprawd¼ czy podobny w±tek ju¿ istnieje na forum i staraj siê stosowaæ do zasad tworzenia nowych tematów (je¿eli takie obowi±zuj± w danym dziale).
7. Aktywnie uczestnicz w ¿yciu forum, staraj siê nie tylko czytaæ ale tak¿e wypowiadaæ w interesuj±cych Ciê tematach. Codziennie weryfikowana jest grupa u¿ytkowników nie posiadaj±ca na swoim koncie ani jednej wypowiedzi na forum. Konto takie zostanie usuniête.
8. Na forum obowi±zuje system ostrze¿eñ. Administratorzy i moderatorzy za jednorazowe nie stosowanie siê do regulaminu mog± (choæ nie musz±) przyznaæ takie ostrze¿enie u¿ytkownikowi. Otrzymanie 3 takich ostrze¿eñ oznacza czasowe zbanowanie u¿ytkownika. To administratorzy i moderatorzy decyduj± na jak d³ugo dany u¿ytkownik zostaje zbanowany. U¿ytkownik zostanie poinformowany o ka¿dym jednorazowym przyznaniu ostrze¿enia. Je¿eli chcesz wiedzieæ ile posiadasz ostrze¿eñ to skontaktuj siê z jednym z administratorów.
9. Administratorzy i moderatorzy forum mog± modyfikowaæ i usuwaæ wypowiedzi, avatary i sygnatury bez podania przyczyny. Mog± oni blokowaæ, edytowaæ, usuwaæ i przenosiæ tematy w celu utrzymania porz±dku na forum. To w³a¶nie administratorzy i moderatorzy decyduj± jak powinno byæ.
10. Rejestracja i uczestnictwo w ¿yciu forum jest darmowe. Nic nie zaszkodzi jak od czasu do czasu klikniesz w jedn± z reklam obecnych na forum. To mo¿e wspomóc dzia³alno¶æ forum a jak ka¿dy wie serwer i domena kosztuje.
11. Wy³±czno¶æ na interpretacjê Regulaminu posiadaj± administratorzy i moderatorzy. Regulamin mo¿e byæ edytowany i aktualizowany przez administratorów. O ka¿dej zmianie u¿ytkownicy zostan± poinformowani poprzez og³oszenie na forum.

FAQ - odpowiedzi na najczê¶ciej zadawane pytania
1. Kto za³o¿y³ to forum? Za pomys³ i za³o¿enie forum odpowiada warszawska grupa EZOTERIC. Jest to grupa m³odych ludzi zajmuj±cych siê dj'k± oraz organizacj± imprez w naszym kraju. Organizuj± imprezy g³ównie w Warszawie od maja 2005 roku a ze scen± s± zwi±zani kilka lat d³u¿ej (ka¿dy na swój sposób).
2. Chcia³bym zmieniæ avatar/sygnaturê - jak to zrobiæ? Avatar oraz sygnaturê mo¿esz zmieniæ w swoim profilu. Link znajdziesz w górnym menu. Avatar nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 100x100 pikseli oraz nie mo¿e zajmowaæ wiêcej ni¿ 40 kB. W sygnaturze dozwolone jest u¿ywanie znaczników BBCodes. Niedozwolona jest sygnatura obrazkowa. Maksymalna objêto¶æ sygnatury to 400 znaków i 4 linie tekstu.
3. Jakie rangi u¿ytkowników istniej± na forum i czy mogê mieæ w³asn± rangê? Forum posiada rangi u¿ytkowników klasyfikowane ze wzglêdu na ilo¶æ postów. Mo¿esz posiadaæ w³asn± rangê - je¿eli tego chcesz skontaktuj siê w tej sprawie z jednym z administratorów. Oto ogólne rangi obowi±zuj±ce na forum:
0000 - Hardtechno Beginner
0050 - Hardtechno Member
0100 - Hardtechno Friend
0300 - Almost Expert
0500 - Soundly Engaged
0750 - Hard Follower
1000 - Hardtechno Expert
1500 - Supreme Hardtechno Master
4. Dlaczego znikn±³ mój wpis/temat? Przyczyna takiego zdarzenia mo¿e byæ wiele. Byæ mo¿e z³ama³e¶ regulamin lub wpis/temat za bardzo wykracza³ poza temat dyskusji. Móg³ te¿ wprowadzaæ zamieszanie w porz±dku, który staraj± siê utrzymaæ moderatorzy na forum.
5. Jak zmieniæ has³o/nick/email? W przypadku gdy chcesz zmieniæ has³o lub email skorzystaj z takiej mo¿liwo¶ci w swoim profilu. Link znajdziesz w górnym menu. Gdy chcesz zmieniæ nick skontaktuj siê z jednym z administratorów.
6. Jak umie¶ciæ plik lub obraz graficzny w moim wpisie na forum? W celu umieszczenia pliku na forum musisz go umie¶ciæ na jakim¶ serwerze i podaæ do niego link. Mo¿esz skorzystaæ w tym celu z jednego z bezp³atnych serwerów przechowuj±cyh pliki - jest tego wiele w internecie, poszukaj. W celu umieszczenia obrazu graficznego na forum tak¿e musisz umie¶ciæ plik na jakim¶ serwerze. W internecie istniej± specjalne serwisy pozwalaj±ce na umieszczenie tam obrazu i udostêpniaj±ce kod do wklejenia na forum.
7. Czy za³o¿ony przeze mnie temat mo¿e byæ przyklejony i czy mogê umie¶ciæ baner internetowy na forum? O przyklejenie jakiego¶ tematu pytaj administratorów lub moderatotorów - to oni decyduj± (wed³ug swoich zasad), który temat mo¿e zostaæ przyklejony. Gdy za¶ chcesz umie¶ciæ baner internetowy na forum to zg³o¶ siê z tym do jednego z administratorów - on zadecyduje czy taki baner umie¶ciæ czy nie.
8. Czy mogê dodaæ w±tek o mojej imprezie do kalendarza? Nie, tylko administratorzy i moderatorzy mog± dodawaæ wydarzenia do kalendarza na forum. Tylko w±tki z dzia³u IMPREZY KRAJOWE - POLISH PARTIES mog± byæ umieszczane w kalendarzu. Je¿eli zauwa¿y³e¶ jaki¶ w±tek, którego nie ma w kalendarzu to skontaktuj siê z administratorem lub z moderatorem.
9. Czy mogê zg³osiæ siê do nagrania MIXSESSION dla forum? Niestety nie. Administratorzy decyduj± kto i kiedy nagrywa MIXSESSION dla forum. To oni organizuj± i wybieraj± osoby nagrywaj±ce. Samodzielne zg³oszenia nie bêd± brane pod uwagê. Je¿eli Twoje sety wydaj± siê im dobre i interesuj±ce to prêdzej czy pó¼niej zostaniesz poproszony o nagranie jednego z MIXSESSION - b±d¼ cierpliwy(a).
10. Kto jest administratorem i moderatorem forum? To forum posiada kilku administratorów i kilku moderatorów, oto oni:
Desper - administrator
djid - administrator
marek - administrator
MICHALM1 - administrator
strongbaby - administrator
CARGO - moderator
Methadon - moderator
MIECHO82 - moderator
schranzer - moderator
sed - moderator

Stopka

Forum oparte na FluxBB